Kdy je vhod­né stavět suterén? Jaká jsou rizika a kolik vás bude stav­ba podzem­ního pod­laží stát? Dozvíte se v článku.

Suterén neboli první podzemní podlaží

Podzem­ní pod­laží je defi­nováno vyh­lášk­ou tak, že jeho pod­la­ha je umístě­na více než 80 cm pod úrovní okol­ního terénu. Suterén tedy zdale­ka tedy nemusí být kom­plet­ně zasy­paný zemi­nou a může mít i okna. V praxi se setkáváme také s pojmem dům pod­sklepený a částečně pod­sklepený. Ve druhém pří­padě je podzem­ní pod­laží jen pod částí domu, niko­liv pod celým přízemím.

Kdy stavět suterén?

Stav­ba suterénu dává smysl přede­vším v pří­padě, když je poze­mek v prud­kém svahu a je tře­ba překonat značný výškový rozdíl mezi terénem na opačných stranách domu. V daném pří­padě by ste­jně bylo potře­ba zbu­dovat na jed­né straně hluboké zák­la­dy a svis­lé stěny. Inves­ticí navíc je už „jen“ pod­la­ha, schodiště, pevný strop a vnitřní kon­strukce v suterénu.

Využití suterénu

Suterén je zpravid­la tech­nick­ým pod­lažím, kde najdeme tech­nolo­gie (tech­nick­ou míst­nost s kotlem, bojlerem, aku­mu­lační nádobou apod.) a úložné pros­to­ry (kolár­nu, lyžár­nu, sklad apod.). Občas je využit také pro garáž, samostat­ný byt či apart­mán, společen­sk­ou míst­nost, saunu nebo wellness.

Technická úskalí

Stěny suterénu jsou namáhány zem­ním tlakem, pro­to se čas­to staví z tvár­nic ztra­ceného bed­nění vyl­itých betonem. Výz­tuž přechází ze stěn do pod­klad­ní betonové desky a zák­ladů. Zároveň musí být vešk­eré izo­lace ve styku se zemi­nou dokonale izolovány pro­ti zem­ní vlhkosti. Při stavbě podzem­ního pod­laží hra­je důleži­tou roli geo­log­ický průzkum, který mimo jiné stanoví hlad­inu podzem­ní vody. Neméně důležitá je ochrana pro­ti radonu pronika­jící­mu z pod­loží. Musí být opět zajiště­na u všech kon­strukcí ve styku se zeminou.

Kolik stojí stavba sklepa?

Ač se to nezdá, plně pod­sklepené pod­laží pro­draží nevelký dům o zas­tavěné ploše do 100 m² o 1–1,5 mil. Kč. Pokud řešíte finance, doporuču­ji zvážit, zda vás pros­tor pro usklad­nění vína a bram­bor nepři­jde poněkud draho.

Naše zkušenost

Jak správně tušíte, v naší roubence sklep nena­jdete. Poze­mek je sice mírně ve svahu, ale zároveň pod­máčený, takže by vybu­dování podzem­ního pod­laží bylo vel­mi tech­nicky i finančně náročné. Jako ukazu­je před­chozí článek, byly jsme rádi, když se postavi­ly „nor­mál­ní“ základy.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.