PROJEKTOVÁNÍ A INSPEKCE

Pro­jek­tu­ji roubenky, rodin­né domy a chalupy, ve kterých je radost bydlet.

Při inspekci nemovi­tosti se postarám o to, abyste nekupo­vali zajíce v pytli.

Odborné znalosti a zkušenos­ti z praxe sdílím na školeních i na svém blogu.

Jste z Královéhradeck­ého kra­je a okolí?

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

Projektování

Prove­du vás pro­ce­sem stav­by od návrhu po real­izaci. Pomo­hu vám s výběrem pozemku a zajistím průzkumy. Zpracu­ji staveb­ní doku­mentaci a obstarám potřeb­ná vyjádření a pov­olení. Připravím pod­kla­dy pro výběr zho­tovitele a prove­du autorský dozor během výstavby.

Inspekce

Prověřím tech­nický stav domu nebo bytu před koupí a odhad­nu nák­la­dy na odstranění vad. U novostaveb zkon­trolu­ji soulad s pro­jek­tem i tech­nick­ý­mi nor­ma­mi. U bytových domů prove­du inspekci před kon­cem záruky nebo prověřím tech­nický stav a navrhnu plán oprav.

Školení

Znalosti z oboru staveb­nictví a inspekcí nemovi­tostí předávám real­it­ním mak­léřům při školení Staveb­ní min­i­mum pro real­it­ní mak­léře. Školení připravu­ji na míru podle poža­davku klienta.

PORADÍM VÁM NA BLOGU?

Píšu pravidel­ně o roubenkách, naší chalupě v Orlick­ých horách, architek­tuře i nemovi­tostech a jejich vadách.

Stavba roubenky – 7. část | Stěny

Stavba roubenky – 7. část | Stěny

Po stavbě zák­ladů a betonové desky přichází konečně na řadu dřevěné kon­strukce. Pro mno­ho staveb­níků jsou roubené stěny, strop a krov oprávněně nejdůležitější částí stav­by, která bude tvořit atmos­féru jejich budoucího domo­va. Obli­ba dře­va jako staveb­ního materiálu…

číst více
Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

S odstu­pem tří měsíců jsem sep­sala článek o roce, kdy nic neby­lo jako dřív. Inspiraci jsem získala tradičně u Piško­ta. Dobové sou­vis­losti si můžete připome­nout na časové ose Hospodářských novin. Jako všech­ny rodiče menších dětí mě nejvíc omezi­la zavřená ško­la, školka…

číst více
Na co si dát pozor při koupi chaty nebo chalupy

Na co si dát pozor při koupi chaty nebo chalupy

Spo­jení „koupě chalupy“ před­stih­lo při vyh­ledávání na Googlu všech­ny ostat­ní druhy nemovi­tostí. Karan­té­na a omezené možnos­ti ces­tování přimě­ly Čechy k návratu k oblíbené­mu chalu­paření. Pojďme se podí­vat, na co se zaměřit při výběru rekreačního bydlení, kde něk­teří z…

číst více

ZŮSTANEME VE SPOJENÍ?

Jed­nou měsíčně vám pošlu do e‑mailu novinky z webu. Najdete mě také na Facebooku.

O roubenkách — inspirace, projekty, stavba