PROJEKTOVÁNÍ A INSPEKCE

Pro­jek­tu­ji roubenky, rodin­né domy a chalupy, ve kterých je radost bydlet. Zaměřu­ji se na novostav­by i rekonstrukce.

Při inspekci nemovi­tosti se postarám o to, abyste nekupo­vali zajíce v pytli.

Píšu odborné články do časopisu i na můj blog.

Jste z Královéhradeck­ého kra­je a okolí?

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

Projektování

Ve spoluprá­ci s architek­tem zajistím návrh domu, zpracu­ji staveb­ní doku­mentaci a obstarám pov­olení. Připravím rozpočet pro výběr zho­tovitele a zjistím možnos­ti čer­pání dotací. V průběhu stav­by fun­gu­ji jako autorský dozor.

Inspekce

Pro kupu­jícího prověřím tech­nický stav domu nebo bytu a odhad­nu nák­la­dy na odstranění vad. Pro prodá­va­jícího vytvořím zprávu o tech­nick­ém stavu nemovi­tosti, která může být přílo­hou kup­ní smlou­vy. U novostaveb zkon­trolu­ji soulad s pro­jek­tem a tech­nick­ý­mi normami.

Poradenství

Potře­bu­jete zkonzul­to­vat váš staveb­ní záměr nebo potře­bu­jete pora­dit s opravou chalupy? Nabízím poraden­ství for­mou prohlíd­ky na místě nebo on-line konzultaci.

PORADÍM VÁM NA BLOGU?

Píšu pravidel­ně o roubenkách, naší chalupě v Orlick­ých horách, architek­tuře i nemovi­tostech a jejich vadách.

Stavba roubenky – 7. část | Stěny

Stavba roubenky – 7. část | Stěny

Po stavbě zák­ladů a betonové desky přichází konečně na řadu dřevěné kon­strukce. Pro mno­ho staveb­níků jsou roubené stěny, strop a krov oprávněně nejdůležitější částí stav­by, která bude tvořit atmos­féru jejich budoucího domo­va. Obli­ba dře­va jako staveb­ního materiálu…

číst více
Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

S odstu­pem tří měsíců jsem sep­sala článek o roce, kdy nic neby­lo jako dřív. Inspiraci jsem získala tradičně u Piško­ta. Dobové sou­vis­losti si můžete připome­nout na časové ose Hospodářských novin. Jako všech­ny rodiče menších dětí mě nejvíc omezi­la zavřená ško­la, školka…

číst více

ZŮSTANEME VE SPOJENÍ?

Jed­nou měsíčně vám pošlu do e‑mailu novinky z webu. Najdete mě také na Facebooku.

O roubenkách — inspirace, projekty, stavba