kom­plet­ní nabíd­ka služeb

PROJEKTOVÁNÍ
A INŽENÝRING

V budovách trávíme až 90 % času. Pojďme je navrho­vat kvalitně.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

Studie stavby

Pro návrh stav­by vám doporučím zkušeného architek­ta nebo převez­mu již exis­tu­jící studii. V jednoduchých pří­padech sama navrhnu podobu stav­by nebo upravím typový projekt.

j

Projekt pro stavební povolení

Zpracu­ji kom­plet­ní pro­jekt pro získání územ­ního rozhod­nutí a staveb­ního pov­olení. Mám kolem sebe tým spolehlivých pro­jek­tan­tů jed­notlivých profesí.

Projekt pro provedení stavby

U složitějších staveb zpracu­ji podrob­nou doku­mentaci pro real­izaci stav­by včet­ně detailů.

i

Inženýring

Nechcete běhat po úřadech a ztrácet dra­ho­cen­ný čas a někdy i nervy? Zajistím za vás potřeb­ná stanoviska, vyjádření a souh­lasy vlast­níků inženýrských sítí, dotčených orgánů a staveb­ního úřadu.

Rozpočet a výběr zhotovitele

Mějte od počátku pod kon­trolou nák­la­dy na zho­tovení stav­by. Rozpočet využi­jete také na porovnání nabídek staveb­ních firem nebo u žádosti o hypotéku.

U

Autorský dozor

Nesedím jen v kanceláři, ale také dohlížím v terénu, zda stav­ba probíhá v souladu s pro­jek­tem. Jsem k dis­pozi­ci pro zod­povídání dotazů a řešení pří­pad­ných problémů. 

OBSAH, CENY A TERMÍNY

Jsem autor­i­zo­vaná inženýr­ka pozem­ních staveb a mám uza­vřeno pro­fes­ní pojištění odpovědnosti.

Pro­jek­tovou doku­mentaci zpra­cov­ávám podle plat­né vyh­lášky. U rodin­ných domů se jed­ná zpravid­la o jed­nos­tupňový pro­jekt, který je vhod­ný pro získání staveb­ního pov­olení i pro real­izaci stavby.

Cen­ovou nabíd­ku vám před­ložím po první nezá­vazné schůzce, kde probereme váš záměr. Ori­en­tační cena pro­jek­tové doku­men­tace pro ohlášení stav­by rodin­ného domu je 150 tis. Kč.

Ter­mín pro vypra­cov­ání doku­men­tace je 3–5 měsíců. Obdob­ný čas zabere vyřízení staveb­ního povolení. 

Podrob­né infor­ma­ce o pro­jek­tu jsem pro vás sep­sala v článku na blogu.