kom­plet­ní nabíd­ka služeb

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
A PORADENSTVÍ

Neplaťte za nemovi­tosti víc, než je nutné.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

U

Inspekce nemovitosti před koupí

Důk­lad­ně prověřím tech­nický stav domu nebo bytu a vyčís­lím nák­la­dy na opravy i rekon­struk­ci. Nejste pře­ci tak bohatí, abyste kupo­vali zajíce v pytli.

N

Inspekce nemovitosti před prodejem

Podle občan­ského zákoníku má kupu­jící možnost uplat­nit skry­té vady nemovi­tosti po dobu 5 let. Klid­ný spánek prodá­va­jící­mu zajistí zprá­va o tech­nick­ém stavu domu nebo bytu, která je přílo­hou kup­ní smlouvy.

Přejímka novostavby

Inspekce při převzetí nového bytu nebo domu odhalí vady a nedodělky, které devel­op­er násled­ně musí odstran­it nebo vyřešit slevou z kup­ní ceny.

Koupě pozemku

Prove­du vizuál­ní průzkum staveb­ního pozemku, pros­tudu­ji dos­tup­né pod­kla­dy a vyhod­notím, zda je vhod­ný pro váš staveb­ní záměr.

Technické poradenství

Zjistím příčinu tech­nick­ého prob­lé­mu s nemovi­tostí a navrhnu řešení. Pokud je stav­ba v záruce, připravím pod­kla­dy pro reklamaci.

Inspekce pro SVJ a družstva

U novostaveb prove­du inspekci společných částí domu před uplynutím záruční doby. U starších bytových domů prove­du tech­nický audit a ses­tavím plán oprav. 

OBSAH, CENY A TERMÍNY

Spolupracu­ji s fir­mou Nemoin­spekt, která patří mezi čtyři největší posky­to­vatele na trhu a je člen­em Aso­ci­ace inspek­torů nemovi­tostí.

Inspekci nemovi­tosti lze zpra­co­v­at ve 3 verzích podrob­nos­ti. Při Asis­ten­ci při prohlíd­ce vám závěry sdělím ihned na místě. Pokud chcete písem­nou zprávu s výpisem vad, odha­dem nák­ladů na jejich odstranění, plánkem nemovi­tosti, fotodoku­men­tací a měřením vlhkosti a rovin­nos­ti kon­strukcí, zvolte vari­antu Stan­dard. Zprávu vypracu­ji do 3 pra­cov­ních dnů. Ve vari­antě Pre­mi­um získáte navíc opro­ti Stan­dar­du vyhod­no­cení lokali­ty a konzultaci s architek­tem a ener­get­ick­ým specialistou.

Cena za inspekci bytu je v závis­losti na užit­né ploše a podrob­nos­ti 3. 500 Kč až 13. 000 Kč. U rodin­ného domu se cena pohy­bu­je od 5. 000 Kč do 17. 000 Kč. Pře­jím­ka bytu v novostavbě sto­jí 7. 000 Kč až 12. 000 Kč. U rodin­ného domu zaplatíte 9. 000 Kč až 14. 500 Kč. Podrob­ný ceník je k dis­pozi­ci zde

Tech­nické poraden­ství je účtováno v částce 1. 000 Kč za hod­inu (min­imál­ní dél­ka je 2 hod.). Nad 20 km od Hrad­ce Králové se hradí dopra­va 6 Kč/ km. 

Zajímá vás, jaké nejčastější vady nacházím v nemovi­tostech? Přečtěte si článek na blogu.