Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

S odstu­pem tří měsíců jsem sep­sala článek o roce, kdy nic neby­lo jako dřív. Inspiraci jsem získala tradičně u Piško­ta. Dobové sou­vis­losti si můžete připome­nout na časové ose Hospodářských novin.

Jako všech­ny rodiče menších dětí mě nejvíc omezi­la zavřená ško­la, škol­ka a kroužky. Pro­jek­ty běže­ly a já jsem měla ze dne na den zlomek času na prá­ci. Něco jsem zruši­la, něco posunula a zbytek jsem dodělá­vala, když hlí­dali prar­o­diče, po večerech a o vík­endech. Na jarní karan­ténu plynule navázaly let­ní prázd­niny, kdy se mi podaři­lo dohnat pra­cov­ní manko, zatím­co děti byly tři týd­ny pryč. Podz­im už běžel “nor­mál­ně” v pravidel­ném ryt­mu práce, dis­tanční ško­la, prezenční škol­ka, chalupa.

Navz­do­ry tomu byl rok 2020 pra­cov­ně nejúspěšnější, co jsem zaži­la. Ode­vz­dala jsem 4 pro­jek­ty, zajis­ti­la ste­jný počet staveb­ních pov­olení a proved­la 23 inspekcí nemovi­tostí.

projekty-2020

Projekty a inženýring

Téměř všech­ny akce loňského roku připomí­naly nev­er — end­ing sto­ry nebo dokonce absurd­ní dra­ma. Úřed­ní­ci nezříd­ka zvo­lili jako účin­nou obranu pro­ti Covidu zákopovou válku, což spočí­va­lo v tom, že se opevnili na home office a k „zastižení“ byli na pevné lince směřu­jící na úřad nebo na e‑mailu, na který tak­ticky nereago­v­ali. Staveb­ní pov­olení k rodin­né­mu domu v Plotištích jsem vymohli s inve­storem až po koordi­no­vaném tele­fon­ick­ém útoku na vedoucího staveb­ního úřadu, které­mu jsme oba den­ně volali asi týden v kuse. Prak­ticky hned další den se staveb­ní fir­ma pusti­la do práce.

rodinny-dum-plotiste-zahrada
rodinny-dum-plotiste-ulice

Jako vždy se ukáza­lo, že vše je o lidech. Při pov­olení garáže na Slezském Před­městí se ref­er­en­t­ka byla ochot­ná sejít s klien­tem na kon­spir­ační schůzce na parkovišti, aby jí podep­sal vzdání se prá­va na odvolání a celý pro­ces se urychlil (veře­jnost tou dobou do budovy mag­istrá­tu nesměla).

Smut­ným pre­mi­antem byla rouben­ka v Žacléři, kde trva­lo vydání pov­olení 8 měsíců. Paní ref­er­en­t­ka byla stří­davě na ošetřovném, na dov­olené či v karan­téně. Ve slabší chvilce jsem uvažo­vala, že se nechám na staveb­ním úřadě v Žacléři zaměst­nat, napíšu si to zatra­cené pov­olení sama a dám zase výpověď. Jestli něco položí české staveb­nictví, tak to neb­ude Covid ani krize, ale nečin­nost staveb­ních úřadů.

Novou akcí byla rouben­ka v malé obci Prosíč­ka v Železných horách. Pro­jekt jsem stih­la ode­vz­dat na úřad posled­ní den prázd­nin, což byl zároveň posled­ní den plat­nos­ti staré ener­get­ické vyh­lášky, podle které se zpra­cov­ává Průkaz ener­get­ické náročnos­ti budovy (PENB). Správně tušíte, že poža­davky na šetření energií u budov se od 1. 9. 2020 opět zpřís­ni­ly, což roubenkám zrov­na nepře­je. Pov­olení na úřadě v Tře­mošni­ci proběh­lo hlad­ce, ale real­izace se posou­vá, pro­tože investor mezi tím změnil plány.

roubenka-prosicka-1
roubenka-prosicka-2

Posled­ním pro­jek­tem byla demo­lice a novostav­ba rodin­ného domu na Novém Hrad­ci Králové. Inženýring mě čeká letos a nevy­padá to vůbec dobře. Úpravu ply­nové přípo­jky, která je v měst­ském chod­níku, řeším s mag­istrátem už čtvrtý měsíc. Mám poc­it, že inženýring začnu dele­go­v­at, pro­tože už na to nemám nervy.

rodinny-dum-hradec-kralove-3
rodinny-dum-hradec-kralove-2

Abych nekonči­la úplně pes­imi­sticky, podaři­lo se mi dotáh­nout (mimo jiné finančně) pro­jekt bytového domu ve Svi­tavách, který se nyní staví. Mám vždy­cky radost, když nekres­lím do šuplíku.

Rodin­ný dům v Plotištích, roubenku v Prosíčkách a rodin­ný dům na Novém Hrad­ci Králové navrhli Žárov­ka architek­ti, jmen­ovitě Max Vlček, Šár­ka Dlouhá a Jana Rejsková. Díky za možnost podílet se na krás­ných projektech. 

Inspekce

Sko­ro půlku prohlídek tvoři­ly nové byty nebo celé bytové domy. Troufám si tvrdit, že mám dobrý přehled o rezi­denčních pro­jek­tech v Hrad­ci Králové i v Pardubicích.

První zjištění je, že v Par­du­bicích se staví výrazně víc. S úsměvem vzpomínám na klien­ta, který při­jel na převzetí bytu z Prahy. Úplně se roz­plý­val, jak je v Par­du­bicích — Ohrazenicích krás­ně a jak lev­ně tam koupil byt 3+kk. Občas prý o vík­endu zajede vlakem do Par­du­bic jen tak na kávu a na procházku. Trochu jsem se zasty­děla a tak­ticky pom­lčela o tom, že jsem z Hrad­ce. Jsem si totiž jistá, že sem by se na kávu dvě hodiny ve starém vagónu nikdo nehrkal.

Druhé zjištění je, že kvali­ta pro­jek­tů a staveb­ních prací je velice různorodá. Můžete naraz­it na devel­opera, který řeší kaž­dou estet­ick­ou nedokon­alost nad rámec norem a oprav­du mu záleží na tom, aby klient odešel spoko­jený. Na druhé straně můžete naraz­it na neser­iózní vykuky, kterým je jed­no, že nere­al­i­zo­vali potřeb­ný počet parko­vacích stání nebo že mají nízké zábradlí na terase v pátém patře.
Zbytek inspekcí tvoři­ly rodin­né domy a také letos tolik žádané rekreační chaty a chalupy.

inspekce-2020

Podnikání

Už jsem naz­nači­la, že rok 2020 byl pra­cov­ně úspěšný a náročný zároveň. Dostávám víc pop­távek, než můžu sti­h­nout. Je pro mě těžké odmí­tat pěkné zakázky, pro­tože jsem zaži­la i dobu, kdy jsem byla ráda za jakýko­liv pro­jekt. Dala jsem hod­ně energie do toho, aby mi pod­nikání fun­go­va­lo. A je frus­tru­jící zjis­tit, že může při­jít impulz z venku, který ho rozbourá jako domeček ze slámy.

Dalším mil­níkem, který jsem překon­ala, jsou média. Do časopisu Sru­by a roubenky píšu ser­iál na pokračování Stav­ba roubenky krok za krokem. Loni vyš­ly čtyři články. Něk­teré najdete i na portálu vyda­vatele Dřevoastavby.cz .

Stav­ba roubenky – 1. část | Výběr pozemku a návrh roubenky

Stav­ba roubenky – 2. část | Pro­jekt a výběr staveb­ní firmy

Stav­ba roubenky – 3. část | Zák­la­dy a suterén

Na zvyšování soft skills nebyl moc pros­tor. Stih­la jsem jen kurz dig­itál­ních doved­nos­tí od Czechi­tas (doporuču­ju).

 

Kde mě můžete potkat (online, jak taky jinak)

Můžete se stát mým spo­jením na LinkedIn tře­ba jako sená­tor Zde­chovský, který mi nedávno nap­sal, že ho zajímá moje práce 🙂

Strán­ka o roubenkách na Face­booku do jisté míry nahradi­la blog na webu. Aktuál­ně tam můžete sle­dovat stavbu pod­kroví v Deštném.

Založi­la jsem také face­bookovou stránku věno­vanou pro­jek­tům a inspekcím, která je zatím spící a primárně vznikla kvůli navázané skupině Stavařky. Ta se nes­měle rozjíždí za přis­pění dalších správkyň. Pokud vás zajímá téma žen ve staveb­nictví, račte vstoupit (muži neklikat 🙂 ).

Kdo by stále neměl dost, může se přih­lásit k odběru novinek na webu. Slibu­ju, že čas­to vám psát oprav­du nebudu.

U mě na stránkách je také možnost stažení dvou pdf.
Check­list 5 kroků k vaší roubence
Check­list tech­nický stav domu před koupí

Ohlédnutí za pracovním rokem 2019

Piškot pronikl s ročním bilan­cov­áním až do newslet­tru portálu Na vol­né noze, což mě motivo­va­lo k opožděné­mu sep­sání článku na ste­jné téma. V roce 2019 jsem naklikala do počí­tače něko­lik pro­jek­tů, posvíti­la se na dvacítku nemovi­tostí a necha­la se poprvé v živ­otě vyfotit jinak než s dět­mi. Posled­ní měsíce trávím, mimo jiné, předělávám webu, na který jsem umísti­la zmíněné fotky.

Projekty

Zkra­je roku jsem pra­co­v­ala na pro­jek­tu bytového domu ve Svi­tavách, který však niko­liv mojí vinou stále není dokončen a budu se s ním muset ještě popaso­vat. Na jaře přišel na řadu pro­jekt roubenky v Žacléři, na který jsem se hod­ně těši­la. Studii navrhla Kat­ka Novot­ná, se kter­ou jsme vytvoři­ly sehraný kancelářský tan­dem. Jenže jak to v pro­jek­tování bývá, přiš­lo nějaké ALE. Když byl pro­jekt před ode­vzdáním, vys­tavili mu stop­ku souse­di a musí se předělat. Po prázd­ninách jsem se pusti­la do pro­jek­tu rodin­ného domu v Plotištích, který navrhl Max Vlček. Zde to vypadá, že po martýriu v podobě vyběhávání razítek a jed­nání se soused­k­ou, se snad na jaře kop­ne do země (ťuk, ťuk). Žárov­ka architek­ti už mě adop­to­vali do týmu a já jsem moc ráda za pří­sun pěkných zakázek. V mez­ičase je prokládám menší­mi akce­mi typu garáž nebo úpra­va rodin­ného domku, který­mi mě zásobu­jí známí a známí známých.

Inspekce

V uplynulém roce jsem měla možnost důk­lad­ně prověřit zhru­ba dvacítku domů, bytů a pozemků. O stavu real­it­ního trhu jsem psala už v loňském článku. Nedo­brá situ­ace pro kupu­jící přetrvává. Setkala jsem se dokonce s prak­tika­mi, které bych označi­la za „šme­jdy v real­itách“. Lev­ně koupený dům je naoko opraven a obratem draze prodán nic netušící­mu klien­tovi, které­mu po první zimě kom­plet­ně zplesniví. Také jsem zaži­la pří­pad, že prodá­va­jící neu­možnil prove­dení inspekce. Pro všech­ny, kteří nechtějí naletět, jsem sep­sala článek 8 závad starších rodin­ných domů, které byste při koupi neměli přehléd­nout.

Školení

Osazen­st­vo ze spřáte­lené real­it­ní kanceláře real­i­ty Vaša­tová mě požá­da­lo, abych jim udělala školení ze zák­ladů staveb­nictví. Den­ně prý chodí do nemovi­tostí, ale nej­sou si úplně jisti, na co se tam po tech­nické stránce zaměřit. Mluvi­la jsem sko­ro 3 hodiny o nejčastějších typech domů, jejich výhodách a nevýhodách, typ­ick­ých závadách, povin­ných revizích a kon­trolách i o tom, co jsou skry­té vady.
Školení mělo klad­ný ohlas, pro­to bych ho chtěla nabíd­nout dál. Pra­cov­ní název je Staveb­ní min­i­mum pro real­it­ní makléře.

Podnikání

Když mně dřív něk­do řekl, že studu­je nebo pracu­je v mar­ketingu, obracela jsem v duchu oči v sloup. Přiš­lo mi to jako napros­to zbytečná věc. Zpět­ně bych byla vděčná za aspoň jeden semes­tr kurzu, kde bych se dozvěděla, že vypočí­tat, navrhnout, nakres­lit a postavit nes­tačí. Nejdůležitější je pro­dat (se), být vidět a přitáh­nout ty správné zákazníky. Dobře může fun­go­vat osob­ní doporučení, ale zře­jmě mám málo známých, kteří by potře­bo­vali pro­jekt roubenky, pro­to vsázím raději na obsa­hový mar­ket­ing na svém webu, který jsem nově doplni­la o fotky od Marké­ty Plesko­tové, mojí spolužačky z gym­názia. Zároveň jsem přešla na word­presovou šablonu Divi, která bude snad fun­go­vat lépe než před­chozí. Jako druhý kanál k zákazníkům jsem zvo­lila face­bookovou stránku O roubenkách – inspirace, pro­jek­ty, stav­ba. Do třet­ice jsem si založi­la pro­fil na LinkedIn, kde si můžete přečíst můj živ­o­topis a pra­cov­ní zkušenos­ti.
Do Par­du­bic jsem zajela k architek­tům z 3K Architek­ts na sem­i­nář Stavaři stavařům, jehož hlavní náplní byla komu­nikace se zákazníkem, ocenění zakázky a tvor­ba nabíd­ky. Pokud se chcete zlepšit v dané oblasti, kurz vřele doporučuju.

Kde mě můžete sledovat

Osob­ní pro­fil na Face­booku
Strán­ka na Face­booku
LinkedIn
Připravu­ji for­mulář k odběru novinek z webu.

Čtivo (offline i online)

Kni­hy Mar­ti­na Per­lí­ka Rekon­strukce rodin­ného domu a Jak vybrat rodin­ný dům (vyda­lo Gra­da)
Kni­ha Jana Peš­ty Rekon­strukce roubených staveb (vyda­lo Gra­da)
FB skupina I počí­tačová blondý­na může mít svůj web!
www.madlacevelova.cz (Mar­ketingová čarodějnice)

Ohlédnutí za pracovním rokem 2018

Na čem jsem pra­co­v­ala v uplynulém roce a jak mi to šlo, si můžete přečíst v násle­du­jícím článku. Přidávám také něko­lik doporučení na čti­vo z oblasti podnikání.

Projekty

V roce 2018 přistá­lo moje autor­iza­ční razítko celkem na 6 pro­jek­tech. Na jaře mě zaměst­nal hlavně pro­jekt roubenky v Dešt­ném, která sto­jí na dohled od naší chalupy. O prázd­ninách jsem pak sle­dovala stavbu doslo­va v přímém přeno­su. Nyní už je rouben­ka pod stře­chou, uvnitř jsou krás­ná kachlová kam­na a čeká na dokončení. Největší odmě­na je spoko­jený investor a pěkná stav­ba, kter­ou se podaři­lo dokončit. Návrhy roubenek jsou moje srd­cov­ka a doufám, že každý rok přidám aspoň jed­nu podob­nou chalupu.

Další akcí byla rekon­strukce chalupy v Kounově, na které jsem spolupra­co­v­ala s architek­tk­ou Kateři­nou Novotnou.

V Sedlicích a ve Svi­tavách jsem navrho­vala pod­krovní byty v rodin­ných domech.

Na podz­im jsem se věno­vala přede­vším rekon­struk­ci rodin­ného domu v Roud­ničce v Hrad­ci Králové, která proběh­la opět ve spoluprá­ci s Katk­ou Novot­nou. Na závěr jsem při­dala jed­nu drob­nost ve Vysoké.

Inspekce

Tech­nické prohlíd­ky a poraden­ství dělám od roku 2014. První dva roky to byl hod­ně vlažný roz­jezd služ­by, kter­ou prak­ticky nikdo nez­nal. Násle­dovala pauza způ­sobená narozením naše­ho junio­ra, takže v roce 2017 jsem začí­nala prak­ticky od zno­va. Jsem si jistá, že bez zázemí Nemoin­spek­tu, který se stará o know-how, mar­ket­ing a z větší části o pří­sun zakázek, by tahle moje aktivi­ta nado­bro usnula.

2krát víc práce než loni

Zatím­co dřív jsem dělala průměrně jed­nu inspekci měsíčně, v druhé půlce roku 2018 zájem citel­ně narostl a já se zas­tavi­la na konečném čísle 16 zakázek za rok. Větši­na se týkala starších rodin­ných domů, ale asis­to­vala jsem také při převzetí 4 novostaveb bytů a radi­la jsem dvě­ma SVJ s oprava­mi bytových domů. Zakázky byly rozprostřené v celém Královéhradeck­ém kra­ji. Poz­nala jsem z blíz­ka tři devel­op­er­ské pro­jek­ty v Hrad­ci Králové (Na Plachtě), Peci pod Sněžk­ou a Trut­nově. Objela jsem rodin­né domy napřík­lad v Kladrubech nad Labem, Měst­ci Králové, Div­ci a v Boharyni. Baví mě pestrost zakázek a příběhy v pozadí. Mohla bych sep­sat román o stavu real­it­ního trhu a staveb­nictví u nás, ale raději to vez­mu v bodech.

Nemovitosti v Česku — (ne)kupte to!

  • Kval­it­ní rodin­ný dům, který bych mohla doporučit ke koupi, aby jeden pohledal (odha­dem je to 1 z 10).
  • Naopak domů, které vyžadu­jí inves­ti­ci v řádu mil­ionů, aby se v nich dalo kom­fort­ně bydlet, je dost. Majitelé však vetchý stav nemovi­tosti zpravid­la nezohledňu­jí v prode­jní ceně. Bohužel taková je doba.
  • Odha­dem půl­ka zakázek končí tak, že klient odstoupí od záměru dům koupit. A čas­to mi poděku­je, že jsem mu ušetři­la dost peněz a starostí. Real­it­ní mak­léř větši­nou křiví ústa, ale ne na dlouho, pro­tože dům v krátkém čase koupí nějaký jiný, méně poučený, investor.
  • Ser­iózní real­it­ní kancelář aby člověk pohledal. V kurzu je zejmé­na mlžení, uvádění neú­plných infor­ma­cí nebo rov­nou lhaní o tech­nick­ém stavu nemovi­tosti. Čest výjimkám, pro­to pokud potře­bu­jete pro­dat nebo koupit nemovi­tost, ráda vám dám tip na dobrého mak­léře, ať už v Hrad­ci Králové nebo v Orlick­ých horách.
  • Všech­ny devel­op­er­ské pro­jek­ty, které jsem navštívi­la, bych označi­la za architek­ton­icky kval­it­ní. Co pokul­hává, je řemes­lo. Je vidět, že staveb­ní firmy nestíha­jí nebo nema­jí kval­i­fiko­vané lidi (nebo oboje).
  • Jed­nání devel­op­erů bylo zatím vždy na slušné úrovni. K odstranění vad se větši­nou postavili čelem, ale­spoň co se ke mně doneslo.

Výhled do budoucna

Zájem o službu se zvyšu­je, ale pořád je rel­a­tivně neznámá. Přit­om s kýmko­liv se bavím, shledává jí potřeb­nou. Jsou země (na západ od nás), kde by bez tech­nické prohlíd­ky dům nikdo nek­oupil. Zdá se, že i u nás kupu­jící ustupu­jí od toho, že si na prohlíd­ku pozvou strýce stavaře (nebo zed­ní­ka). Raději si zaplatí odborní­ka, který má potřeb­né znalosti a zkušenos­ti a je schopen nést odpověd­nost za svá rozhod­nutí. To mě naplňu­je mírným opti­mis­mem do budoucna.

Podnikání

Rok 2018 jsem si vyhradi­la pro to, abych své pod­nikání rozhýbala po šestileté rodičovské „dov­olené“. Už během předešlého roku jsem se začet­la do článků o pod­nikání na vol­né noze. První úkol vyplynul hned.

Nové stránky

Rozhod­la jsem se vytvořit nový web na vlast­ní doméně, který nahradí původ­ní zas­taralé stránky na Webn­ode a blog o roubence. To, že čtete ten­to článek, je důkazem, že se mi to podaři­lo:-) Neš­lo to ale úplně lehce. Pře­chod z Blog­geru na Word­Press byl pro mě výz­va. Naštěstí mi ze začátku pomohl Piškot, který stránky rozpo­hy­bo­val. Obsah už jsem vytvářela sama. Cen­né rady mi poskyt­la také Andrea, která se stará o stránky v rodin­né fir­mě.

Čas na práci

Dalším úkolem, se kterým se potýká každý nezávis­lý pra­cant, je orga­ni­zace pra­cov­ních záleži­tostí a času. Mým cílem je pra­co­v­at na poloviční úvazek, tj. 20 hodin týd­ně. Tím mys­lím 20 hodin skutečné práce, která se dá přiřa­dit k určité­mu pro­jek­tu a vyfak­tur­ovat. Něko­lik dalších hodin padne na admin­is­tra­tivu, sebevzdělávání, psaní článků, údržbu webu a prá­ci zdar­ma (nabíd­ky, které nedopad­nou a zod­povídání různých dotazů). Od začátku roku jsem si evi­dovala odpra­co­v­ané hodiny v aplikaci Tog­gl. Díky tomu teď vím, že v roce 2018 jsem pra­co­v­ala téměř 670 hodin. Hlavně v první polov­ině roku mi stále dost času určeného na prá­ci brala domác­nost, nákupy, černá díra na čas jménem OK Slavia, prokrasti­nace na netu atd. Pro­to vznikl nápad pron­a­j­mout si společně s Katk­ou Novot­nou kancelář a jas­ně tak vymez­it čas a mís­to, kde budu pouze pracovat.

Kancelář

Od září sídlíme v budově elek­trárny na Hučáku (Křižíko­va 788, Hradec Králové) vedle dalších architek­tů a stavařů ze ŽárovkyArchi­cep­su. Dojmy jsou zatím jed­ině poz­i­tivní. Výmě­nou za mírný měsíční poplatek si po letech si zase při­padám, že „chodím do práce“ a můžu se potká­vat s fajn lid­mi. Přit­om jsem stále pánem svého času a nikdo se na mě nedívá divně, když jdu v pátek už ve 12 domů. Mimo­cho­dem, zají­mavé je, že když jsem byla ještě zaměst­naná, čas v prá­ci se někdy neskutečně vlekl. Teď mám poc­i­ty čas­to opačné: „cože, to už je tolik?“, zavírám počí­tač a běžím vyzvedá­vat děti. V násle­du­jícím roce bych se ráda dosta­la na 40 týd­nů x 20 hodin = 800 hodin práce. Čas o prázd­ninách mám vyhrazený pro rodinu.

HW&SW

V roce 2018 jsem vyrazi­la na jed­no odborné školení až do Ostravy. Týka­lo se pro­gra­mu ZWCAD, ve kterém den­ně „klikám“ neboli „tahám čáry“, takže je na místě dělat to co nejvíc efek­tivně. Letos plánu­ju upgrade na plnou verzi, abych mohla využí­vat všech­ny funkce. V Hrad­ci jsem absolvo­vala 3 půlden­ní sem­i­náře týka­jící se nove­ly staveb­ního zákona, GDPR a vnitřního prostředí v budovách.

V oblasti HW zůstávám při starém, i když vlast­ně jed­nu novou hračku jsem si koupi­la. Jed­ná se o přes­ný měřič vlhkosti vzduchu a mater­iálů. Na rozdíl od podob­ných přístro­jů z Lid­lu a hob­by mar­ketů posky­tu­je oprav­du rel­e­vant­ní úda­je při měření vlhkosti zdi­va, které je součástí tech­nick­ého prověření nemovitosti.

Čtivo a odkazy

Kni­hu o pod­nikání jsem letos přečet­la pouze jed­nu, ale zato byla pořád­ně tlustá a stála zato. Tit­ul Na vol­né noze od Rober­ta Vlacha rozhod­ně doporuču­ji, ať už jste začáteční­ci nebo ostřílení pro­fe­sionálové. V prvním pří­padě je to povin­ná čet­ba a ve druhém si ověříte, že děláte max­i­mum možného. S e‑knihou jsem strávi­la celé let­ní prázd­niny. Čet­la jsem jí doma, na chalupě, v parku, v lese, na dět­ském hřišti a udělala si asi 20 stránek A5 poznámek, které pos­tup­ně procházím a uvádím do praxe.

Navolnenoze.cz (doporuču­ju odběr novinek)

Dominika.cz (pod­nikání pro maminky — bezdět­ní NEKLIKAT:)

Marketing-svobodova.cz (mar­ket­ing pro ženy — muži NEKLIKAT:)

Evavanova.cz (copy­writ­ing)

perlikprojekce.cz (pro­jek­tant Mar­tin Perlík)

minarova.cz (pro­jek­tan­t­ka Ivana Minářová)

FB skupina Pro­jek­tan­ti a architekti