Všeobecné obchodní podmínky produktu „Odborné prověření nemovitosti“

 

Plat­nost od 10. 1. 2022

 

1. Základní ustanovení

1.1 Zho­tovi­tel je fyz­ick­ou osobou pod­nika­jící v oblasti tech­nické inspekce nemovitostí.

Ing. Mar­ti­na Hep­nerová, Dešt­né v Orlick­ých horách 465, 517 91 

IČ: 74734393

ID datové schránky: c374dkc

Tel.: +420 775 666 292

E‑mail: martina@hepnerova.cz

 

2. Definice některých pojmů

2.1  „Objed­na­tel“: Je fyz­ická či právnická oso­ba, která objed­nala službu.

2.2  „Dílo“: Objed­natelem u Zho­tovitele objed­nané prove­dení nein­vazivní tech­nické inspekce nemovi­tosti či poskyt­nutí poraden­ských služeb v rozsahu smlu­veném ve smlou­vě o dílo, resp. potvrzené objed­návce. Před­mětem Díla je prove­dení nein­vazivní tech­nické inspekce nemovi­tosti a elek­tron­ická zprá­va o stavu nemovi­tosti doplněná o fotodoku­mentaci závad v pří­padě jejich zjištění.

2.3  „Smlou­va“: Je smlou­va o dílo uza­vřená mezi Objed­natelem a Zho­tovitelem, jejíž obsah se vedle potvrzené objed­návky samot­né řídí rovněž těmi­to Pod­mínka­mi v těch pří­padech, kdy Smlou­va o posky­tování služeb výslovně nes­tanoví jinak. Ze Smlou­vy plyne Zho­toviteli závazek provést dílo a Objed­nateli závazek převzít před­mět díla a zaplatit cenu díla.

 

3. Uzavření smlouvy

3.1   Smlou­va nevyžadu­je písem­nou formu.

3.2  Je-li uza­vře­na Smlou­va písem­ně, vzniká pod­pisem písem­né smlou­vy či objed­návky uza­vřené mezi Objed­natelem a Zho­tovitelem. Je-li Smlou­va uza­vírá­na pomocí prostřed­ků komu­nikace na dálku, je uza­vře­na potvrzením při­jetí objed­návky ze strany Zhotovitele.

 

4. Cena a splatnost

4.1   Výše ceny se řídí rozsa­hem objed­naných služeb. Smlu­vená cena je uve­de­na na zák­ladě plat­ného ceníku zveře­jněného na inter­ne­tových stránkách www.nemoinspekt.cz a v objednávce.

4.2  Cena je konečná, zahrnu­je vešk­eré daně a poplatky, není-li v ceníku uve­de­no jinak.

4.3  Zho­tovi­tel není plátcem DPH.

4.4  Cena je splat­ná do data splat­nos­ti uve­deného na fak­tuře (min­imál­ně 7 dnů). Zho­tovi­tel je oprávněn vys­tavit fak­tu­ru dnem předání před­mě­tu Díla Objed­nateli. Objed­na­tel se zavazu­je zaplatit na účet Zho­tovitele č. 670100–2201357339/6210 (mBank).

4.5  V pří­padě prodlení se zapla­cením delším než 10 dní vzniká Zho­toviteli prá­vo na smlu­vní poku­tu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po splatnosti.

 

5. Další povinnosti Zhotovitele

5.1  Zho­tovi­tel se zavazu­je opatřit vše, co je zapotře­bí k prove­dení Díla podle této Smlou­vy. Výjimku tvoří listin­né pod­kla­dy týka­jící se posu­zo­vané nemovi­tosti. Za úplnost poskyt­nutí těch­to listin zod­povídá Objednatel.

5.2  Zho­tovi­tel není povi­nen pravidel­ně infor­mo­vat Objed­natele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objed­natele prove­dené v souladu s touto Smlou­vou prokázat Objed­nateli skutečný stav prováděného Díla.

5.3  Zho­tovi­tel je povi­nen infor­mo­vat Objed­natele o zamýšlené změně kon­tak­t­ních údajů.

5.4  Zho­tovi­tel se zavazu­je nepředá­vat bezdůvod­ně jakékoli infor­ma­ce vč. Před­mě­tu díla třetí osobě. Zho­tovi­tel neod­povídá za ško­du způ­sobe­nou Objed­nateli neo­právněným zpřís­tup­něním Před­mě­tu díla třetí osobě.

 

6. Další povinnosti Objednatele

6.1  Objed­na­tel se zavazu­je posky­to­vat Zho­toviteli potřeb­nou součin­nost vyplý­va­jící z této smlou­vy nebo zho­tovitelem odůvod­něně požadovanou, a to zejména:

 • umožnit či zajis­tit Zho­toviteli zákon­ný příst­up do nemovi­tosti, která je před­mětem inspekce či posouzení a to i opakovaně,
 • dodat Zho­toviteli dos­tup­né pod­kla­dy k nemovi­tosti (zejmé­na pro­jek­tová doku­men­tace, u novostav­by též doku­men­tace skutečného prove­dení stav­by, všech­ny dos­tup­né revizní zprávy, pří­pad­ně prohlášení vlast­ní­ka nebo výpis z KN),
 • zdržet se vše­ho, čím by bylo bráněno Zho­toviteli ve vytvoření Díla, a zajis­tit, aby se uve­deného zdrželi též uži­vatelé nemovitosti,
 • zajis­tit, aby v době výkonu čin­nos­ti Zho­tovitele a v době bezprostřed­ně navazu­jící, byla zajiště­na bezpečnost osob pohy­bu­jících se v nemovi­tosti a tyto upo­zorněny na provádě­nou činnost.

6.2  Objed­na­tel se zavazu­je sdělit Zho­toviteli nejpozději při uza­vření smlou­vy úplné, prav­di­vé a správné infor­ma­ce týka­jící se zejmé­na Nemovi­tosti, jeho záměrů s Nemovi­tostí a bez zbytečného odkladu infor­mo­vat Zho­tovitele o všech skutečnos­tech, které mohou být výz­nam­né pro plnění závazků Zhotovitele.

6.3  Objed­na­tel nemá prá­vo kon­trolo­vat provádění Díla a požadovat po Zho­toviteli prokázání skutečného stavu jeho provádění.

 

7. Reklamace

7.1  Objed­na­tel je oprávněn vyt­knout vady prove­dené služ­by do 30 dní po jejím prove­dení, a to písem­ně či e‑mailem.

7.2  Zho­tovi­tel se zavazu­je nejpozději do 30 dní reklam­ovanou čin­nost posou­dit a sdělit stanovisko Objednateli.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1  Od Smlou­vy lze odstoupit jen v pří­padech stanovených zákonem, a/nebo Smlou­vou, a/nebo těmi­to podmínkami.

8.2  Zho­tovi­tel má podle těch­to pod­mínek prá­vo odstoupit:

 • neposkytl–li nebo neposky­tu­je –li součin­nost potřeb­nou k řád­né­mu plnění této smlouvy,
 • nes­ložil-li přiměře­nou a nebo Zho­tovitelem vyžadovanou zálohu,
 • porušuje–li Objed­na­tel tuto smlou­vu pod­stat­ným způsobem,
 • porušuje–li Objed­na­tel tuto smlou­vu nepod­stat­ným způ­sobem a nesjedná–li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu­to mu Zho­tovitelem poskytnuté.

8.3  Objed­na­tel má podle těch­to pod­mínek prá­vo odstoupit:

 • porušuje–li Zho­tovi­tel tuto smlou­vu pod­stat­ným způsobem,
 • porušuje–li Zho­tovi­tel tuto smlou­vu nepod­stat­ným způ­sobem a nesjedná–li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu­to mu Objed­natelem poskytnuté.

8.4  Za pod­stat­né porušení této smlou­vy se považu­je zejmé­na opako­vané neplnění závazků vyplý­va­jících z této smlou­vy, nebo hrubé jed­norá­zové neplnění závazků dle této smlouvy.

8.5  Odstoupením zanika­jí účinky této smlou­vy ke dni doručení písem­ného úkonu o odstoupení této smlou­vy. Odstoupením není nijak dotčeno prá­vo na smlu­vní poku­tu a náhradu škody. Při odstoupení má Zho­tovi­tel prá­vo vyúč­to­vat si dopo­sud prove­de­nou čin­nost a má nárok na úhradu ceny za dílo sníže­nou o to, co Zho­tovi­tel neprove­dením díla ušetřil, avšak v pří­padě odstoupení spotřebitele podle § 1832 ObčZ toto neplatí.

 

9. Informace pro spotřebitele

9.1  Objed­na­tel má prá­vo odstoupit od smlou­vy bez udání důvo­du ve lhůtě 14 dnů ode dne uza­vření smlouvy.

9.2  Odstoupení od smlou­vy musí mít písem­nou for­mu. V odstoupení musí být uve­den název služ­by, od které Objed­na­tel odstupu­je, datum objed­nání, jméno a příj­mení Objed­natele, adresa Objed­natele, pod­pis Objed­natele a datum.

9.3  Aby byla dodrže­na lhů­ta pro odstoupení od této smlou­vy, postaču­je odes­lat odstoupení od smlou­vy před uplynutím přís­lušné lhůty.

9.4  Pokud odstoupíte od této smlou­vy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi doš­lo Vaše ozná­mení o odstoupení od smlou­vy, všech­ny plat­by, které jsem od Vás obdržela. Pro vrá­cení plateb použi­ji ste­jný plateb­ní prostředek, který jste použil(a) pro prove­dení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žád­ném pří­padě Vám tím nevzni­knou další náklady.

9.5 Uza­vřením smlou­vy souh­lasíte, aby posky­tování služeb zača­lo během lhů­ty pro odstoupení od smlou­vy. V takovém pří­padě má spotřebi­tel povin­nost uhra­dit poměrnou část ceny v pří­padě odstoupení od smlou­vy, jejímž před­mětem je posky­tování služeb a jejichž plnění již začalo.

9.6  Pro pří­pad uza­vření smlou­vy pomocí prostřed­ku komu­nikace na dálku sdělu­je tím­to Zho­tovi­tel klien­tům – spotřebitelům nad rámec výše uve­deného násle­du­jící informace:

 • nák­la­dy na prostřed­ky komu­nikace na dálku nese klient sám.
 • Zho­tovi­tel tím­to pouču­je zákazní­ka coby spotřebitele, že je v pří­padě sporu s Objed­natelem oprávněn se domáhat svého prá­va na mimosoud­ní řešení spotřebi­tel­ského sporu. Toto prá­vo se uplatňu­je návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k násle­du­jící insti­tu­ci: Česká obchod­ní inspekce Štěpán­ská 567/15, Pra­ha 2 – Nové Měs­to 120 00, webové stránky: http://www.coi.cz.
 • Vešk­eré podrob­nos­ti ohled­ně mimosoud­ního řešení sporů jsou uve­de­ny na uve­dených webových stránkách České obchod­ní inspekce.
 • Za vydání vyho­tovení smlou­vy se považu­je potvrzení zaslané Objed­nateli o obsahu uza­vřené smlou­vy obsahu­jící všech­ny její sjed­nané náležitosti.

 

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1  Objed­na­tel i Zho­tovi­tel souh­lasí, že vešker­ou komu­nikaci bude možné provádět i elek­tron­icky, např. emailem. Za plat­ně doruče­nou zprávu strany budou považo­vat i zprávu odeslanou na adresu fyz­ické oso­by jed­na­jící za Objednatele.

10.2  Vztahy a pří­pad­né spory, které vzni­knou na zák­ladě smlou­vy, budou řeše­ny výhrad­ně podle prá­va České repub­liky a před soudy České repub­liky. Smlu­vní strany sjed­ná­va­jí míst­ní přís­lušnost obec­ného soudu Zhotovitele.

10.3  Tyto Pod­mínky jsou původ­ně vydané v českém jazyce. V pří­padě jejich překladu do jiných jazyků bude vždy závazná česká verze.

10.4  Tyto Všeobec­né obchod­ní pod­mínky včet­ně jejich součástí jsou plat­né a účin­né od 10. 1. 2022, přičemž jsou k dis­pozi­ci v sídle Zho­tovitele nebo elek­tron­icky na www.hepnerova.cz. Zho­tovi­tel si vyhrazu­je prá­vo tyto pod­mínky libo­vol­ně aktu­al­i­zo­vat. V takovém pří­padě zveře­jní ozná­mení o aktu­al­izaci pod­mínek domovské webové stránce po dobu 30 dnů. V pří­padě nepod­stat­ných změn pod­mínek po tom­to období Objed­natelé potvrzu­jí, že se s těmi­to pod­mínka­mi seznámili a že při­jí­ma­jí pří­pad­né změny. V pří­padě pod­stat­né změny pod­mínek vzniká Objed­nateli prá­vo na odstoupení od smlouvy.

10.5  Zho­tovi­tel je oprávněn pos­toupit prá­va a povin­nos­ti z této smlou­vy vyplý­va­jící na třetí osobu i bez souh­la­su Objed­natele. Je–li Objed­na­tel spotřebitelem, může tak Zho­tovi­tel učinit pouze tehdy, nedojde–li tím ke zhoršení dobyt­nos­ti nebo zajištění pří­pad­ných pohledávek Objed­natele za Zhotovitelem.

10.6  Objed­na­tel uza­vřením Smlou­vy potvrzu­je, že se seznámil s těmi­to pod­mínka­mi a že s nimi souhlasí.

10.7  Otázky neupravené těmi­to pod­mínka­mi nebo Smlou­vou o dílo se řídí všeobec­ný­mi právní­mi předpisy.

10.8  Objed­na­tel, resp. oso­by, jimž náleží ochrana osob­ních úda­jů, souh­lasí se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a zho­tovi­tel se zavazu­je s těmi­to úda­ji naklá­dat jen ve smys­lu nařízení EU 2016/679 úř. věst., v plat­ném znění a jen za účelem real­izace této smlouvy.