Zásady ochrany osobních údajů

 

Plat­nost od 1. 10. 2020

 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Ing. Mar­ti­na Hep­nerová , e‑mail: martina@hepnerova.cz, tel.: +420 775 666 292

Síd­lo: Dešt­né v Orlick­ých horách 465, 517 91, IČ: 74734393

 

V jakém rozsahu vaše osobní údaje zpracovávám

Osob­ní úda­je zpra­cov­ávám v rozsahu, v jakém jste je poskytli v sou­vis­losti s odběrem novinek z webu https://hepnerova.cz, nezá­vaz­nou pop­távk­ou nebo dotazem a zpra­cov­áním projektu.

 Emailová adresa.

  • Nezá­vazná pop­táv­ka nebo dotaz

 Jméno, příj­mení, emailová adresa.

  • Pro­jekt a tech­nické poradenství

Jméno, příj­mení, adresa trvalého bydliště, datum narození, tele­fon­ní kon­takt, emailová adresa, ID datové schránky.

Iden­ti­fikační úda­je stav­by (adresa, úda­je dle Katas­tru nemovitostí).

 

Proč vaše osobní údaje zpracovávám a kdo k nim má přístup

Osob­ní úda­je zpra­cov­ávám k účelu, k jaké­mu jste je poskytli v sou­vis­losti s odběrem novinek z webu https://hepnerova.cz, nezá­vaz­nou pop­távk­ou nebo dotazem a zpra­cov­áním projektu.

Úda­je, které jste poskytli při přih­lášení k odběru novinek z webu, budou použi­ty pro upo­zornění na nové články, služ­by a další mar­ketingové aktiv­i­ty kolem webu. Úda­je neb­u­dou poskyt­nu­ty niko­mu jinému.

  • Nezá­vazná pop­táv­ka nebo dotaz 

Úda­je, které jste poskytli při nezá­vazné pop­távce nebo dotazu, budou využi­ty pouze při odpově­di na tuto pop­távku nebo dotaz. Úda­je neb­u­dou využi­ty k jiné­mu účelu a neb­u­dou poskyt­nu­ty niko­mu jinému.

  • Pro­jekt a tech­nické poradenství 

Osob­ní úda­je budou využi­ty pro uza­vření obchod­ního vztahu (smlou­vy) s klien­tem a pro potře­by zpra­cov­ání pro­jek­tu a odborného poraden­ství. Osob­ní úda­je sou­vise­jící se zpra­cov­áním pro­jek­tu budou předány dalším zpra­co­v­atelům doku­men­tace (externím pro­jek­tan­tům, se který­mi spolupracu­ji). V pří­padě zas­toupení klien­ta na zák­ladě plné moci budou osob­ní úda­je předány přís­lušným úřadům, vlast­níkům dopravní a tech­nické infra­struk­tu­ry a dalším insti­tucím za účelem zajištění stanovisek a pov­olení stavby.

 

Jak dlouho budu vaše osobní údaje zpracovávat

Osob­ní úda­je poskyt­nuté při odběru novinek z webu https://hepnerova.cz budou zpra­cov­ány do odvolání. Osob­ní úda­je sou­vise­jící se s pro­jek­tem a tech­nick­ým poraden­stvím budou zpra­cov­ány po dobu vyplý­va­jící ze zákona nebo jiného právního před­pisu, nejméně však 5 let od dokončení zakázky. 

 

Na základě čeho vaše osobní údaje zpracovávám

Osob­ní úda­je jsou zpra­cov­ány na zák­ladě dobro­vol­ně uděleného souh­la­su nebo na zák­ladě splnění povin­nos­ti vyplý­va­jící ze zákona nebo jiného právního před­pisu. Osob­ní úda­je jsou zpra­cov­ány v souladu s Obec­ným nařízením o ochraně osob­ních úda­jů – Nařízením Evrop­ského par­la­men­tu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – „GDPR“.

 

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny

K ukládání osob­ních úda­jů využívám osob­ní počí­tač a mobil­ní tele­fon, které jsou chráněny stan­dard­ním způ­sobem (hes­lem). Doku­men­ty v tištěné podobě jsou ulože­ny v archivu v sídle zpracovatele.

 

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat

Souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů poskyt­nutých dobro­vol­ně za účelem odběru novinek z webu https://hepnerova.cz lze odvolat kdyko­liv pomocí kliknutí na odkaz na kon­ci každé zprávy. 

 

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte prá­vo svůj souh­las kdykoli odvolat, osob­ní úda­je oprav­it či doplnit, požadovat omezení zpra­cov­ání, vznést námitku či stížnost pro­ti zpra­cov­ání v určitých pří­padech, požadovat pře­ne­sení úda­jů, na příst­up k osob­ním úda­jům, být infor­mován o porušení zabezpečení osob­ních úda­jů v určitých pří­padech, na výmaz osob­ních úda­jů (prá­vo být „zapomenut“) v určitých pří­padech a další prá­va stanovená v zákoně o ochraně osob­ních úda­jů a v obec­ném nařízení o ochraně osob­ních úda­jů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

Co znamená, že máte právo vznést námitku

Máte prá­vo vznést námitku pro­ti zpra­cov­ání osob­ních úda­jů. Námit­ka musí být doruče­na Mar­t­ině Hep­nerové jako zpra­co­v­ateli osob­ních úda­jů. Pokud vzne­sete námitku pro­ti zpra­cov­ání osob­ních úda­jů za účelem odběru novinek z webu https://hepnerova.cz, budou vaše úda­je vymazány a žád­né zprávy neb­udete dále dostávat.