Nová rozhledna na Velké Deštné

Kon­cem listopadu proběh­la na FB stránce obce Dešt­né v Orlick­ých horách zprá­va, že bylo předáno staveniště na Velké Dešt­né, kde má do příštího podz­imu vyrůst rozh­led­na. Stav­ba, o které se mlu­ví již něko­lik let, konečně dosta­la reál­né obrysy.

Nová rozhledna

Rozh­led­na bude mít podobu pěti­bokého hra­nolu opláštěného tenký­mi dřevěný­mi hra­noly, které sym­bol­izu­jí déšť hnaný větrem. Vyh­líd­ková ploši­na bude v 17 metrech, což by mělo zajis­tit dobrý výh­led i poté, co vyros­tou okol­ní smrky. Schodiště a nos­ná kon­strukce budou ocelové. Pro­jekt najdete zde.

Je vidět, že autoři z Architekti.in jsou znal­ci míst­ních pod­mínek, s deštěm a větrem se na vrcholu ve výšce 1115 m.n.m. celkem tre­fili. Ještě bych při­dala sníh, mráz a mlhu jako od Rákos­níč­ka. Brněn­ský ateliér má v okolí již něko­lik real­iza­cí. Nedaleko naší chalupy v Dešt­ném sto­jí ten­to dům. Nad Kounovem narazíte na dům v kra­jině.

Historie

Věže a rozh­led­ny nej­sou na nejvyšším vrcholku Orlick­ých hor novink­ou. Pěkný článek o jejich his­torii najdete zde. Možná si ste­jně jako já pamatu­jete posled­ní rozh­led­nu, která připomí­nala spíš větší posed. Jednoduchá dřevěná stav­ba byla v roce 2010 odstraně­na kvůli havar­i­jní­mu stavu a od té doby je na Velké Dešt­né pouze plácek mezi klečí s rozces­t­níkem. Rozh­led­na se tak stane obnove­nou dom­i­nan­tou hor a cílem let­ních i zim­ních výletů. Když budu děti lákat nejen na razítko od Kačenky, tatranku v nedalekém bufe­tu, kešku ukry­tou v kleči, ale ještě na rozh­led­nu, určitě naho­ru vyšlapou úplně samy:-) A co teprve takový výběh na Velk­ou Dešt­nou, to bude teprve výzva!

Česko-polská hřebenovka

Pláno­vaná stav­ba je součástí pro­jek­tu Česko-pol­ská hřeben­ov­ka – východ­ní část, který je spolu­fi­nan­cov­án Evrop­sk­ou unií. Do roku 2020 by měly být real­i­zovány mimo jiné rozh­led­ny na Feis­tově kop­ci v Olešni­ci (kam jsme letos poněkud nepláno­vaně zaví­tali při cyklovýletě) a na Šibeníku nad Novým Hrád­kem. V Ner­a­tově mají napláno­vanou stavbu mostu do Pol­s­ka přes a Divok­ou Orli­ci a nové infor­mační centrum.

Fotky: Architekti.in, Tisicovky.cz

Šumný Zlín

Do Zlí­na pro štafe­tové body a za architekturou

Zatím­co při jarním štafe­tovém tro­jbo­ji v Plzni nebyl čas a síla omr­knout víc než cen­trum závo­du v Plzeňském pivo­varu a start na náměstí, ve Zlíně jsme měli vol­né celé sobot­ní odpoledne (a navíc bez dětí!). Na pomoc jsem si vza­la první díl průvod­ce Šum­ná měs­ta od Radovana Lipuse a Davi­da Vávry, kteří vytvořili ste­jno­j­men­ný tele­vizní ser­iál o mod­erní české architektuře.

Zau­jala mě zmín­ka o tom, že na počátku 20. sto­letí měl Zlín pouhých 3 tisíce oby­va­tel. Dnes je to více než 70 tisíc. Za neví­daným roz­machem sto­jí beze­s­poru osob­nost Tomáše Bati, který budoval ve 20. a 30. letech nejen své obu­vnické impéri­um, ale jako staros­ta i nové měs­to “pro 50 tisíc obyvatel”.

Ze shro­maždiště na Jižních svazích jsme měli Zlín jako na dlani. Na pro­tější straně údolí jsem iden­ti­fiko­vala cihlově čer­vené Baťovy domky a budovy škol. Mimo­cho­dem, podle průvod­ce se za Bati dba­lo na pořádek kolem domů a v neděli pravidel­ně vyrážela do terénu komise, které bodovala upravenost předzahrádek. Panoval přís­ný zákaz chovu domácího zvířect­va a výs­tav­by jakýchko­liv kůlen, dřevníků a přís­tavků kolem domů. Mám poc­it, že taková malá, výchovná šikana občanů by ani dnes neby­la od věci.

Baťova vila

Prohlíd­ku jsme zahájili u bývalé Baťovy vily, dnes síd­la Nadace Tomáše Bati. Autorem stav­by z roku 1911 je Jan Kotěra. Rodin­né síd­lo bylo navrženo tak, aby měl Baťa dobrý výh­led na továr­nu. Později byl od vily necitlivě odd­ělen park, ironií osudu hlavní sil­nicí poj­men­o­vanou po Fran­tišku Lydie Gahurovi, dalším výz­nam­ném architek­tovi působícím ve Zlíně, který byl žákem Jana Kotěry.

Zau­jala nás také úderná Baťo­va hes­la jako z příručky o sebekoučování:)

Centrum Zlína

Gahurův prospekt nás zavedl na trav­naté náměstí T. G. Masary­ka, které stoupá naho­ru k Baťovu památ­níku (dnes Domu umění, momen­tál­ně v rekon­struk­ci). Po obou stranách je lemováno budova­mi škol a internátů, jed­na jako druhá, betonové skele­ty v mod­u­lu 6,15 x 6,15 metru, vyplněné cihlovým zdivem.

Opodál sto­jí citlivě rekon­struo­vaný Obchod­ní dům Zlín (dříve Pri­or), navržený v roce 1931 Fran­tiškem L. Gahurou.

Moderní univerzitní kampus od Evy Jiřičné

Spod­ní část náměstí T. G. Masary­ka navazu­je na uni­verz­it­ní kam­pus, které­mu domin­u­jí stav­by nejznámější české architek­tky, zlín­ské rodačky, Evy Jiřičné: Uni­verz­it­ní cen­trum Zlín (2008), Kon­gresové cen­trum Zlín (2011) a Vzdělá­vací kom­plex Uni­verz­i­ty Tomáše Bati (2017).

Zatím­co pro zlín­sk­ou uni­verz­i­tu navrhu­je Jiřičná, hradecká uni­verzi­ta “slavně” otevřela již třetí budovu vypro­jek­to­vanou podle napros­to pochyb­ného návrhu z 90. let ve sty­lu “když nevím, všude dám cihel­né pásky, ať to vypadá jako od Gočára”. Ach jo.

Sorela ve Zlíně

I po Vítězném únoru vznikly ve městě zají­mavé stav­by ve sty­lu sore­ly neboli social­i­stick­ého real­is­mu. Za návštěvu sto­jí tře­ba Měst­ské divad­lo Zlín nebo Kolek­tivní dům od architek­ta Voženílka.

Ze Šum­ného Zlí­na jsme nestih­li Baťův mrako­drap 21 (slav­nou “Jed­nad­vacítku”) s pojízd­nou kanceláří pro ředitele neboli Správní budovu firmy Baťa a zmíněné kolonie Baťových domků. Tak snad někdy příště po závodech:)

A jaké to bylo v lese? Inu, jako obvyk­le na Moravě, kop­cov­ité a zarostlé. Plus dávám za něděl­ní Bin­govy tratě, výh­ledy ze shro­maždiště po oby dny, nepál­ský cater­ing a za počasí:) V poněku dýchav­ičném stavu jsem v neděli absolvo­vala druhý úsek první štafe­ty. Kopce jsem šla pěšky, dokonce i ten na diváck­ém úseku, kde jsem na povzbu­zování “Pojď, pojď!” kon­trolavala “Vždyť jdu!”. Nakonec můj čas nebyl tak hrozný, ve výsled­ku nám to stači­lo na 10. mís­to ste­jně jako klukům. Kromě šum­ných zážitků tak ze Zlí­na vezeme i pár bodů do České ligy klubů.

20 let od povodní v Deštném

Zatím­co posled­ních pár let se v sou­vis­losti počasím mlu­ví hlavně o suchu, kon­cem devadesátých let měla řada lidí v Česku docela opačné starosti. V roce 1997 byly rozsáh­lé povod­ně na Moravě a o rok později se velká voda prohnala Východ­ní­mi Čecha­mi. Mezi nejvíce zasažené obce patři­lo i Deštné.

Povodeň přišla náh­le v noci z 22. na 23. čer­vence 1998. Způ­so­bil jí něko­lik hodin trva­jící pří­val­ový déšť, které­mu před­cháze­ly odpoled­ní bouřky. V Dešt­ném byl naměřen srážkový úhrn přes 200 mm, na hřebenech úda­jně dosa­ho­val až 500 mm. To je množství, které běžně naprší na metr čtverečný za necelý rok.

Meteorologická situace

Přes­ný popis mete­o­ro­log­ické situ­ace najdeme v pub­likaci vydané Povodím Labe v roce 2008: „Post­up stu­dené fron­ty v noci z 22. na 23. čer­vence 1998 přes území Čech k severový­chodu se na 10, místy až 12 hodin zas­tavil nad Orlick­ý­mi hora­mi a jejich pod­hůřím. Tato fronta odd­ělo­vala vel­mi teplý trop­ický od chlad­nějšího mořského vzduchu. Severový­chod­ně od Hrad­ce Králové směrem k severozá­pad­ní části Orlick­ých hor vyvolaly mohut­né výs­tup­ní pohy­by vzduchu inten­zivní bouřkovou čin­nost a extrém­ní srážky, které trvaly od pozd­ních odpoled­ních hodin dne 22. 7. 1998 do čas­ných ran­ních hodin dne 23. 7. 1998. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaz­na­menány v Dešt­ném v Orlick­ých horách (203,6 mm), Bílém Újezdě – Hrošce (195,8 mm), Bělči nad Orlicí (162,9 mm), Orlick­ém Záhoří – Trčkově (110,8 mm), Týništi nad Orlicí (100 mm) a Hrad­ci Králové (89,2 mm). Pro srovnání uvádíme, že v min­u­losti byly extrém­ní srážky zaz­na­menány v Dešt­ném v Orlick­ých horách dne 15. 6. 1910, a to 100,9 mm (měření se zde provádí od roku 1901). To zna­mená, že ve dnech 22. až 23. 7. 1998 spad­lo za 12 hodin dvakrát více srážek, než bylo toto uváděné maximum“.

Průběh povodně

Dešt­ným pro­téká říč­ka Bělá, která pra­mení na hřebeni hor mezi Polom­ským kopcem a Vrch­mezím (značeno odbočk­ou z tur­i­stické stezky). Od Šer­lišského Mlý­na až k Dešt­né­mu – Zák­outí teče potok str­mým údolí s velkým spá­dem bez možnos­ti rozlít se do šíře. Vzed­mutý potok nabral obrovsk­ou sílu a unášel masu kamení a dře­va. Bral s sebou vše, co mu stá­lo v ces­tě. V hlubokém údolí sto­jí domy větši­nou pár metrů od poto­ka, pro­to doš­lo k velkým škodám. Potok také ucpal a strhl řadu mostů a odnesl kusy sil­nice. U rozces­tí v Šer­lišském dole strhl dům pana Zemán­ka, chalupáře z Prahy, který přit­om zahynul. Dnes je na místě pom­níček připomí­na­jící povodeň. Hod­ně poškozen byl hotel Alba, který voda z části podem­lela. Dál po proudu se Bělá rozlila po loukách a vyplav­i­la níže položené domy. Kory­to na něko­li­ka místech změni­lo tra­su, všude byly nánosy suti a bah­na. Vzed­muté byly také čet­né pří­toky Bělé a Dešten­ský potok, který se vlévá v Jedlové.

V noci z 22. na 23. čer­vence 1998 šlo doslo­va o živ­o­ty, jak dok­ládá vzpomín­ka paní starostky Václavy Domšové: „Na křižo­vatce nás zas­tavu­je Poli­cie, že Cej­narovi vola­jí přes č. 158 o pomoc, že chtějí zachránit. Jedeme tam, ale Pavel si v posled­ní chvíli všimne lomící se vody uprostřed sil­nice a říká, že tudy to nepůjde (když voda opad­la, dala jsem mu za prav­du — sil­nice je v půli přetrže­na). Bohužel to nejde ani z druhé strany, všude je prud­ká voda a prostě se to nedá. Hrozný poc­it“.
Plný rozsah škod se ukázal po rozed­nění násle­du­jící den, kdy už zase svíti­lo slunce. Okol­ní sil­nice byly neprů­jezd­né, neby­lo možné dostat se do Dobrušky ani Rych­no­va. S odstraňováním škod pomáhali dobro­vol­ní­ci a vojá­ci celé léto.

Povodňová vlna dorazi­la záhy do Skuhro­va a Kvasin. Pak se průběh zpo­ma­lil, doš­lo k obrovským rozlivům do kra­jiny na spod­ním toku Bělé, Kněžné a Orlice. Velké škody vznikly také v povodí Dědiny a Zlatého poto­ka. Kounov, vzdálený od Dešt­ného necelých 5 kilo­metrů „přes kopec“, byl označován jako české Troubky (podle nejvíce postižené obce při povod­ních v roce 1997 na Moravě). Celkový účet za povodeň byl 6 mrtvých a hmot­né škody kolem 2 mil­iard korun.

Dnešní stav

Po 20 letech jsou stopy po povod­ni v Dešt­ném patrné jen málo. Kory­to řeky bylo zrekon­struováno, sil­nice oprave­ny, mostky jsou nové. Pár domů v Zák­outí se už nepo­daři­lo obnovit. Dnes jsou z nich ruiny zarostlé náletem. V údolí vzniklo něko­lik nových chalup, něk­teré až nebezpečně blízko u vody. Nad Šer­lišským dolem vybu­dova­lo Povodí Labe štěrkovou přepážku a ochran­nou hráz, která by měla zadržet přede­vším nánosy kamení a bah­na při bleskovém pří­valu. Nedaleko sto­jí zmíněný pom­níček. Přízniv­ci geo­cachin­gu můžou navštívit kešku „Vzpomín­ka na povodně“.

Zdroje a odkazy

Fotky: Povodí Labe, s. p., Mar­ti­na Hepnerová

Infor­ma­ce ze stránek obce Dešt­né v Orlick­ých horách

http://www.obec-destne.cz/turistika/priroda/povodne/

Pub­likace Povodí Labe, s. p. Katas­trofál­ní povodeň v pod­hůří Orlick­ých hor v roce 1998 — 10 let po povodni

http://www.pla.cz/planet/public/dokumenty/zpravy_vhd/Povodne_1998_po_10_let.pdf

Hradecké muzeum jak ho neznáte

Prvním článkem na novém blogu jsem chtěla udělat radost nejen čtenářům, ale také sobě:) Příleži­tost přišla dnes, kdy jsem se zúčast­ni­la netradiční komen­to­vané prohlíd­ky Muzea Východ­ních Čech v Hrad­ci Králové. V hlavní roli byla samot­ná budo­va, která je nyní prázd­ná, připravená na nad­cháze­jící rekon­struk­ci. O to lépe bylo možné vní­mat krá­su architektury.

Základní fakta o muzeu

  • Postaveno v letech 1909 — 1912 podle návrhu architek­ta Jana Kotěry.
  • Architek­ton­ický styl na pomezí secese a moderny.
  • Jed­iná národ­ní kul­turní památ­ka v Hrad­ci Králové.
  • Mon­u­men­tál­ní stav­ba, navíc v “novém” sty­lu, nabitá tech­nick­ý­mi vymoženos­t­mi své doby. V době Rak­ouské monar­chie  na počátku 20. sto­letí budi­la podob­né vášně jako dnes návrh Kaplick­ého knihovny.

Aktuální výstava

Do 4. břez­na je možné navštívit výs­tavu Muze­jní nos­tal­gie. 110 let budovy ve fotografii. K vidění jsou his­torické snímky z počátku min­ulého stolení i doku­men­tace posled­ní velké rekon­strukce v letech 1999 — 2002. Vřele doporuču­ji druhou komen­to­vanou prohlíd­ku, která se uskuteční 21. úno­ra od 18 hodin. Bez ní je výs­ta­va poloviční

Pár exponátů v muzeu ještě zůsta­lo. Nejvíce mě zau­jal mod­el Hrad­ce Králové zho­tovený u příleži­tosti 775. výročí založení měs­ta v roce 2000. Oprav­du pre­cizní práce týmu z Fakul­ty architek­tu­ry ČVUT.