Ideál­ní rouben­ka je ta, která je navržená pří­mo pro vás podle vašich indi­viduál­ních potřeb. Zároveň vychází z tradice venkovského domu a souzní s kra­ji­nou, kter­ou je obklopena.

Je lep­ší rouben­ka nebo polor­ouben­ka? Jak velký dům potře­bu­ji? Patří ložnice spíš na západ nebo na východ? Při plánování roubenky musíte zod­povědět mno­ho otázek, ať už sami nebo ve spoluprá­ci s architektem.

Umístění na pozemku

Pokud je poze­mek ve svahu, umísťu­je se dům zpravid­la delší stra­nou rovnoběžně s vrstevnice­mi. Sna­hou je plynulé navázání na původ­ní terén, aby z něj dům netrčel. Dále je tře­ba zohled­nit ori­entaci parce­ly je svě­tovým stranám, příst­up a budoucí využití pozemku.

Velikost domu

Nové roubenky mají zpravid­la přízemíobyt­né pod­kroví. Pokud je poze­mek ve svahu, lze uvažo­vat o vybu­dování suterénu. Ve městech se můžeme setkat i s vyšší­mi stavba­mi, které mají přízemí, patro a podkroví.

Půdo­rys má tvar obdél­níku s poměrem stran při­b­ližně 1:2. Z důvodů výro­by roubené kon­strukce se rozměr volí zpravid­la na celé metry (napřík­lad 6x12m). Větší domy mohou mít půdo­rys­ný tvar pís­mene L nebo T nebo mohou být rozděle­ny do více samostat­ných budov.

Tvar a proporce

Sedlová střecha má sklon 45° nebo blízký této hod­notě (sklon střechy je úhel mezi vodor­ov­nou a střešní rovi­nou). Okna mají tradiční pro­porce a členění, ve ští­tu jsou umístě­na symet­ricky podél osy. Vstup­ní dveře se umísťu­jí v podél­ných stěnách, niko­liv do štítu.

Komín je blízko u hřebene střechy. Osvětlení pod­krovních míst­nos­tí zajišťu­jí okna ve štítech, vikýře, pří­pad­ně střešní okna. Hlavní zásady jsou dobře graficky zpra­cov­ány ve straší, ale stále plat­né brožuře kter­ou vydala CHKO Orlické hory.

Roubenka nebo poloroubenka

Celodřevěná rouben­ka má vnější stěny pouze z masivního roubení. Opro­ti tomu polor­ouben­ka má část přízemí, nejčastěji polov­inu až třet­inu, zdě­nou. Výho­da první vari­anty je snad­nější a rych­le­jší výs­tav­ba. Ve druhém pří­padě hov­oří pro lep­ší aku­mu­lace tepla ve zděné části. Kom­bi­nace dřevěného roubení a bílé omítky na fasádě působí maleb­ně. Do zděné části můžete soustřed­it vlhké provozy jako koupel­nu a saunu, které si nemusí úplně rozumět se dřevem.

Dispozice přízemí

Největší část přízemí zabírá hlavní obyt­ná míst­nost neboli svět­nice, jejíž součástí bývá kuchyňský kout, jídel­ní stůl, posezení, kam­na a někdy i schodiště do pod­kroví. Opti­mál­ní plocha je 30 až 50 m². Další náplň přízemí se odvíjí od celkové velikosti roubenky. Najdeme zde nejčastěji koupel­nu, WC, tech­nick­ou míst­nost, úložné pros­to­ry (šat­nu, lyžár­nu, kolár­nu) a komu­nikace. V chod­bě může být umístěno schodiště do pod­kroví nebo druhé vstup­ní dveře (prů­chod skrz dům). Zejmé­na na horách je nezbyt­né zád­veří. U větších roubenek se najde v přízemí pros­tor i pro ložni­ci, pra­cov­nu nebo tře­ba saunu či well­ness. Něk­teré míst­nos­ti, napřík­lad vst­up se zád­veřím a úložné pros­to­ry, lze vymístit z hlavního půdo­ry­su do tzv. přís­tavku. Ten je zpravid­la na podél­né straně domu a není potře­ba ho vytápět.

Dispozice podkroví

V pod­kroví je umístě­na kli­dová zóna — ložnice, druhá koupel­na nebo samostat­né WC s umy­vadlem. Občas není potře­ba využít celý půdo­rys pod­kroví. Nepotřeb­nou část lze nechat uza­vře­nou jako neobyt­nou půdu nebo naopak pros­tor zcela otevřít, ponechat bez stropu a umožnit průh­led z hlavní obyt­né míst­nos­ti až do krovu.

Orientace ke světovým stranám

Pokud to okol­nos­ti umožňu­jí, umísťu­jeme svět­ni­ci na jižní nebo západ­ní stranu, kde je v průběhu dne a odpoledne nejvíce svět­la. Na sev­erní stranu je výhod­né dát vst­up, chod­bu, tech­nické a hygien­ické zázemí. Ložnice jsou v ideál­ním pří­padě na východě, kam svítí slunce po ránu.

Materiály

Je zře­jmé, že hlavní úlo­hu bude hrát dře­vo, ať už v podobě roubení nebo prken­ného obkladu. Na rozdíl od vodor­ovných trámů se prk­na u obkladu větši­nou kladou na svis­lo a mohou být překry­ta tenký­mi liš­ta­mi. Ve štítech se prk­na dáva­jí i šik­mo a zdobí se vyřezáváním. Dřevěné prvky se chrání pro­ti povětrnos­ti nátěrem lazurou nebo ole­jem v různých odstínech. Dalším mater­iálem na fasádě je u polor­oubenky omít­ka, nejčastěji v bílé barvě. Na sok­lu se uplatňu­je obklad, ideál­ním mater­iálem je míst­ní kámen. Střešní kry­ti­na na roubence je nejčastěji z plechu, tašek, šablon nebo asfal­tových šin­delů. Barevnost by měla vycházet z přírod­ních odstínů (tmavě čer­vená, šedá, černá).

Jak si utřídit myšlenky

Neb­udu vás nabá­dat, ať si navrhnete roubenku sami. Od toho máte architek­ta nebo pro­jek­tan­ta. Přesto je výhod­né nas­bírat inspiraci a udělat si zák­lad­ní před­stavu o tom, jak by mohla vaše ideál­ní rouben­ka vypa­dat. Čas­tou chy­bou je, že klient zasedne k milimetro­vé­mu papíru a začne pomocí pravít­ka kres­lit dis­poz­ice. To nedělá ani architekt. Když už, tak nejdřív pracu­je ve 3D mod­elu nebo črtá v ruce. Ne, nes­tahu­jte si žád­ný free 3D pro­gram. Mís­to toho doporuču­ji lis­to­vat odborný­mi časopisy a dívat se kolem sebe. V ideál­ním pří­padě navštívit osob­ně něko­lik roubenek a tře­ba v nich i přes­pat (nabíd­ka uby­tování v roubenkách je dnes široká). Pokud už chcete něco dávat na papír, využi­jte pop­ulární myšlenkovou mapu. Doprostřed stránky napište „naše rouben­ka“ a do bublin oko­lo vše, co vás napadne. Zdat­nější mohou bubliny (před­stavu­jící míst­nos­ti nebo vybavení) log­icky propo­jo­vat pomocí šipek.

Nejčastější chyby v návrhu roubenek

  • Špat­né umístění stav­by na pozemku bez celkové koncepce
  • Málo úložných prostor
  • Nedostatek den­ního svět­la v obyt­ných míst­nos­tech, potře­ba celo­den­ního svícení

Co se nám osvědčilo

Pokud bych měla zvolit jed­nu věc, je to jed­noz­načně příst­up z hlavní obyt­né míst­nos­ti ven na tera­su. Co si budeme nam­lou­vat, fran­couzské okno v roubence není úplně v souladu s tradice­mi. Ale pokud je v podél­né stěně a skry­to před hlavní­mi pohledy, je to zejmé­na v létě věc vel­mi prak­tická. Jste venku hned a nemusíte obíhat celý dům.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.