Hradecké muzeum jak ho neznáte

Prvním článkem na novém blogu jsem chtěla udělat radost nejen čtenářům, ale také sobě:) Příleži­tost přišla dnes, kdy jsem se zúčast­ni­la netradiční komen­to­vané prohlíd­ky Muzea Východ­ních Čech v Hrad­ci Králové. V hlavní roli byla samot­ná budo­va, která je nyní prázd­ná, připravená na nad­cháze­jící rekon­struk­ci. O to lépe bylo možné vní­mat krá­su architektury.

Základní fakta o muzeu

  • Postaveno v letech 1909 — 1912 podle návrhu architek­ta Jana Kotěry.
  • Architek­ton­ický styl na pomezí secese a moderny.
  • Jed­iná národ­ní kul­turní památ­ka v Hrad­ci Králové.
  • Mon­u­men­tál­ní stav­ba, navíc v “novém” sty­lu, nabitá tech­nick­ý­mi vymoženos­t­mi své doby. V době Rak­ouské monar­chie  na počátku 20. sto­letí budi­la podob­né vášně jako dnes návrh Kaplick­ého knihovny.

Aktuální výstava

Do 4. břez­na je možné navštívit výs­tavu Muze­jní nos­tal­gie. 110 let budovy ve fotografii. K vidění jsou his­torické snímky z počátku min­ulého stolení i doku­men­tace posled­ní velké rekon­strukce v letech 1999 — 2002. Vřele doporuču­ji druhou komen­to­vanou prohlíd­ku, která se uskuteční 21. úno­ra od 18 hodin. Bez ní je výs­ta­va poloviční

Pár exponátů v muzeu ještě zůsta­lo. Nejvíce mě zau­jal mod­el Hrad­ce Králové zho­tovený u příleži­tosti 775. výročí založení měs­ta v roce 2000. Oprav­du pre­cizní práce týmu z Fakul­ty architek­tu­ry ČVUT.