Stavba roubenky – 7. část | Stěny

Stavba roubenky – 7. část | Stěny

Po stavbě zák­ladů a betonové desky přichází konečně na řadu dřevěné kon­strukce. Pro mno­ho staveb­níků jsou roubené stěny, strop a krov oprávněně nejdůležitější částí stav­by, která bude tvořit atmos­féru jejich budoucího domo­va. Obli­ba dře­va jako staveb­ního materiálu…

Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

Ohlédnutí za pracovním rokem 2020

S odstu­pem tří měsíců jsem sep­sala článek o roce, kdy nic neby­lo jako dřív. Inspiraci jsem získala tradičně u Piško­ta. Dobové sou­vis­losti si můžete připome­nout na časové ose Hospodářských novin. Jako všech­ny rodiče menších dětí mě nejvíc omezi­la zavřená ško­la, školka…

Na co si dát pozor při koupi chaty nebo chalupy

Na co si dát pozor při koupi chaty nebo chalupy

Spo­jení „koupě chalupy“ před­stih­lo při vyh­ledávání na Googlu všech­ny ostat­ní druhy nemovi­tostí. Karan­té­na a omezené možnos­ti ces­tování přimě­ly Čechy k návratu k oblíbené­mu chalu­paření. Pojďme se podí­vat, na co se zaměřit při výběru rekreačního bydlení, kde něk­teří z…

Stavba roubenky – 6. část | Suterén

Stavba roubenky – 6. část | Suterén

Kdy je vhod­né stavět suterén? Jaká jsou rizika a kolik vás bude stav­ba podzem­ního pod­laží stát? Dozvíte se v článku. Suterén neboli první podzem­ní pod­laží Podzem­ní pod­laží je defi­nováno vyh­lášk­ou tak, že jeho pod­la­ha je umístě­na více než 80 cm pod úrovní okolního…

Ohlédnutí za pracovním rokem 2019

Ohlédnutí za pracovním rokem 2019

Piškot pronikl s ročním bilan­cov­áním až do newslet­tru portálu Na vol­né noze, což mě motivo­va­lo k opožděné­mu sep­sání článku na ste­jné téma. V roce 2019 jsem naklikala do počí­tače něko­lik pro­jek­tů, posvíti­la se na dvacítku nemovi­tostí a necha­la se poprvé v životě…

3 dispozice roubenek, které fungují

3 dispozice roubenek, které fungují

Návrh dis­poz­ice roubenky je stěže­jní záleži­tost, kter­ou se nevy­platí pod­cen­it. Je tře­ba zohled­nit indi­viduál­ní potře­by majitelů a pod­mínky na pozemku. Blíže se o tom­to tématu rozepisu­ji v článku Jak navrhnout ideál­ní roubenku. Nyní bych se chtěla pře­sunout od teorie k…

Stavba roubenky – 5. část | Základy

Stavba roubenky – 5. část | Základy

Co si před­stavit pod pojmem zák­la­dy domu a proč jsou potře­ba? Jak je provést, aby později nedocháze­lo k poruchám a zák­la­dy vydrže­ly po dlouhá desetiletí? Která řemes­la budete potře­bo­vat a na co si dát pozor při stavbě? Dozvíte se v článku. Co jsou zák­la­dy a k čemu je…

Stavba roubenky – 4. část | S firmou nebo svépomocí

Stavba roubenky – 4. část | S firmou nebo svépomocí

Budete stavět? Pak vás asi zajímá, jak vybrat kval­it­ního doda­vatele. Uvažu­jete, že si nějaké práce uděláte sami? Podíváme se, jaké jsou výhody a nevýhody stav­by svépo­mocí. Kde najít dobré řemeslníky nebo jak ušetřit třet­inu nák­ladů na stavbu? Dozvíte se níže v článku.…

O roubenkách — inspirace, projekty, stavba