Budete stavět? Pak vás asi zajímá, jak vybrat kval­it­ního doda­vatele. Uvažu­jete, že si nějaké práce uděláte sami? Podíváme se, jaké jsou výhody a nevýhody stav­by svépo­mocí. Kde najít dobré řemeslníky nebo jak ušetřit třet­inu nák­ladů na stavbu? Dozvíte se níže v článku.

Stavbu roubenky lze provést třemi způsoby

  • Stav­ba „na klíč“ se staveb­ní fir­mou. Máte jed­no­ho doda­vatele, který má stavbu kom­plet­ně na starost.
  • Pomocí koordi­no­vaných sub­dodávek jed­notlivých řemeslníků. Z pohle­du staveb­ního zákona se jed­ná o stavbu svépo­mocí, i když vlast­ní­ma ruka­ma pra­co­v­at nebudete.
  • Stav­ba svépo­mocí. Většinu staveb­ních prací provedete sami či s pomocí rodiny a přátel.

Na co se zaměřit při výběru stavební firmy

  • Kvali­ta práce
  • Spolehlivost, samostat­nost
  • Cena
  • Osob­ní doporučení
  • Celkový dojem (komu­nikace, his­to­rie, dobrá pověst, bezdlužnost)

Tipy z praxe, jak vybrat kvalitní firmu

S nad­sázk­ou se dá říct, že dobrá fir­ma se dnes pozná tak, že má hod­ně zakázek a nemá hned vol­ný ter­mín. Pro­to doporuču­ji hle­dat doda­vatele s před­sti­hem, ideál­ně už ve fázi studie. Oslovte dvě až tři firmy s dobrou pověstí a dohod­něte si osob­ní schůzku. Ideál­ně si prohléd­něte stavbu, na které fir­ma právě pracu­je. Je na staveništi vzorně ukl­izeno nebo se všude válí staveb­ní odpad a panu­je tam zmatek? Taková návště­va dost napoví, jak to může později vypa­dat u vás. Zepte­jte se na ref­er­ence od zákazníků. Solid­ní fir­ma vám zprostřed­kování kon­tak­tu s bývalý­mi zákazníky neod­mítne (samozře­jmě s jejich souh­lasem). Zvažte, zda bude lep­ší lokál­ní doda­va­tel kvůli pružnější­mu řešení dodělávek a pří­pad­ných reklamací.

Před­vy­braným fir­mám před­ložte k ocenění rozpočet, který jste si nechali vypra­co­v­at s pro­jek­tem. Tím máte zaručeno, že budete moci nabíd­ky mezi sebou porovná­vat položku po položce. Nechte si před­ložit návrh smlou­vy o dílo.

Stavební dozor investora

Pokud budete stavět s fir­mou, doporuču­ji naj­mout si staveb­ní dozor investo­ra, který bude zas­tupo­vat vaše zájmy. Bude hlí­dat, zda fir­ma staví podle pro­jek­tu a plat­ných norem a kon­trolo­vat, zda položky na fak­turách odpoví­da­jí skutečnos­ti. Staveb­ní dozor je dobré zapo­jit už ve fázi výběru doda­vatele, kdy zkon­trolu­je napřík­lad smlou­vu o dílo.

Výhody a nevýhody stavby svépomocí

Stav­ba svépo­mocí, myšleno vlast­ní­ma ruka­ma, je dnes už poměrně vzác­ná. Častěji se jed­ná o najímání jed­notlivých řemeslníků, kteří se na stavbě stří­da­jí. Počíte­jte, že v obou pří­padech vás to bude stát hod­ně času a možná i starostí. Budete muset na stavbu jezdit něko­likrát týd­ně, řešit nákupy mater­iálu, vést staveb­ní deník a hlavně hlí­dat ter­míny a návaznost prací.

Neobe­jdete se bez oso­by s odborným vzděláním, která zajistí vedení stav­by svépo­mocí. Doporuču­ji, aby to byl něk­do, kdo vám dá nejen potřeb­né potvrzení, ale také poskytne radu a při­jede na stavbu, kdyko­liv budete potřebovat.

Úskalím sub­dodávek něko­li­ka řemeslníků nebo firem je fakt, že nikdo nenese odpověd­nost za stavbu jako celek. V pří­padě prob­lé­mu mají pra­cov­ní­ci ten­den­ci sval­o­vat vinu jeden na druhého. Pomo­ci může pečlivé vedení staveb­ního deníkufotodoku­men­tace. A kde jsou ty výhody? Značná úspo­ra nák­ladů opro­ti stavbě „na klíč“. V závis­losti na tom, jak moc sami přiložíte ruku k dílu, se může jed­nat o 20–50%.

Kde najít dobrého řemeslníka

Začněte u osob­ního doporučení. Popte­jte se ve svém okolí, zda něk­do nezná potřeb­ného fach­mana. Je to jakási záru­ka, že se vyh­nete pra­cov­níkům nešikovným, nespolehlivým nebo dokonce pod­vod­níkům. Druhá možnost je inz­erce v tisku nebo na inter­ne­tu. Tam už je to s ověřením spolehlivosti horší. Pro­to si nejdříve dohod­něte menší zakázku, sepište písem­nou smlou­vu nebo ale­spoň objed­návku a nikdy neplaťte celou částku dopře­du.

Jak rozložit náklady na stavbu

Stavbu můžete časově rozložit do více etap. U roubenek je možné vybu­dovat nejdříve přízemí a půdu ponechat v první fázi neobyt­nou. Nut­nou pod­mínk­ou je vložit do stropu tepel­nou izo­laci navíc.

Naše zkušenosti se stavebními firmami a řemeslníky

Roubenku jsme stavěli pomocí koordi­no­vaných sub­dodávek něko­li­ka firem a řemeslníků. Většinu z nich jsem díky své pro­fe­si znala osob­ně nebo nám byli doporučeni. Nejdůležitější fir­mu, která dodá­vala tesařské a truh­lářské kon­strukce (roubení, strop, krov, dveře, pod­lahy atd.), jsme si vybrali mimo jiné pro­to, že maji­tel i stavbyve­doucí bydlí v roubenkách. Přiš­lo nám důvěry­hod­né, když něk­do žije v tom, co sám staví a prodává.

Naopak řemeslní­ka na drob­nější staveb­ní práce (betonové pod­lahy, obkla­dy, dlaž­by atd.) jsme zprvu nemohli sehnat. Vyh­ledala jsem na portálu nejremeslnici.cz toho, který měl nejvíc klad­ných ref­er­encí, a poslala mu pop­távku. Při­jel se podí­vat, dohodli jsme se na první zakázce a nakonec z toho byla výborná spolupráce. Žád­né strašidel­né his­torky s nespolehlivý­mi řemeslníky naštěstí nemáme.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.