Star­tu­je ser­iál, který Vás provede stavbou roubenky „krok za krokem“. Probereme vše, počí­na­je pozemkem, pro­jek­tem, staveb­ním pov­olením, přes stavbu jed­notlivých částí domu až ke kolau­daci. Články budou vycházet pravidel­ně každé dva týdny.

Každá stav­ba začíná výběrem pozemku. Tedy pokud jste nějaký nedostali nebo nezdědili. V takovém pří­padě vám grat­u­lu­ji, můžete článek směle přeskočit a počkat si na další díl. Vy ostat­ní najdete níže výčet kritérií, která vám pomo­hou zori­en­to­vat se v real­it­ní nabídce.

Lokalita

Lokali­ta je nejdůležitější. Nevy­hovu­jící dům můžete přes­tavět, ale mís­to, na kterém sto­jí, už nikdy nezměníte. Novostav­ba roubenky patří na venkov nebo na okraj měs­ta, kde se zachoval ves­nický ráz. Vyh­něte se cen­trům měst a větších obcí nebo nově vznika­jícím „satelitům“. Rouben­ka dobře zapadne všude tam, kde najdete staré dřevěné chalupy. Jed­ná se přede­vším o horské a pod­horské oblasti, ale tře­ba i Polabí. Naopak min­i­mum his­torick­ých roubených staveb je na Jižní Moravě. Bydlení v roubence mají lidé spo­jené s pěkným přírod­ním prostředím.

Navš­tivte lokali­tu nejlépe osob­ně nebo ale­spoň vir­tuál­ně pomocí https://mapy.cz/ nebo https://www.google.com/maps/. Využi­jte satelit­ní snímky a Street View. Užitečným nástro­jem je dig­itál­ní územ­ní plán, který najdete větši­nou na stránkách obce. Dozvíte se z něj, zda je poze­mek vhod­ný pro stavbu rodin­ného nebo rekreačního domu. Pro Královéhradecký kraj můžete využít web http://up.kr-kralovehradecky.cz/, kde jsou na jed­nom místě k dis­pozi­ci územ­ní plány všech obcí v kra­ji. Nejdůležitější­mi část­mi územ­ního plánu jsou „hlavní výkres“ s barevným vyz­načením funkčních ploch a tex­tová část, kde najdete přes­ný popis, co je v dané ploše pří­pust­né stavět.

Cena

Před­běž­nou před­stavu o cenách pozemků v dané lokalitě získáte na real­it­ních serverech. Ceny uve­dené v inz­erátech jsou větši­nou o něko­lik pro­cent vyšší než ceny skutečně obchodované. Není rozho­du­jící, kolik zaplatíte za metr čtverečný pozemku. Porovnáve­jte vždy cenu za parcelu, na které lze postavit jeden dům.

Technická a dopravní infrastruktura

Zajíme­jte se o možnost napo­jení na dis­tribuční síť elek­trické energie, vodovod, kanal­izaci a ply­novod. Bez vyřešení prvních tří přípo­jek se při stavbě domu neobe­jdete. Absence vodovo­du zna­mená nut­nost vybu­dovat vrtanou (čas­to desítky metrů hlubok­ou) studnu. Obdob­ně pokud není k dis­pozi­ci kanal­izace, musíte zřídit jímku, sep­tik nebo domovní čistír­nu. Společnost ČEZ Dis­tribuce, a.s. provozu­je Geo­portál (https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/), kde si můžete zažá­dat o infor­ma­ci o exis­ten­ci sítí elek­trické energie. Služ­ba je zdar­ma a odkaz na situ­ační plánek vám při­jde během pár min­ut do mailu. Obdob­nou službu posky­tu­je společnost Inno­gy (dříve RWE) a něk­teří další vlast­ní­ci tech­nické infrastruktury.

Dopravní infra­struk­tu­ra zahrnu­je přís­tupovou ces­tu na poze­mek a vybu­dování sjez­du. Ideál­ní je, pokud je poze­mek přís­tup­ný z míst­ní komu­nikace ve vlast­nictví obce. Někdy je příst­up ze sil­nice ve vlast­nictví kra­je nebo stá­tu. S vlast­níkem přís­tupové ces­ty budete řešit pov­olení nového sjez­du na poze­mek, pokud nebyl dosud zřízen. Je-li příst­up přes soukromý poze­mek, je nut­né ošetřit prá­vo uží­vat ces­tu sep­sáním služeb­nos­ti (dříve věc­ného břemene).

Místní podmínky

Sem patří velikost parce­ly, odstupové vzdálenos­ti, ochran­ná pás­ma, ori­en­tace ke svě­tovým stranám, svaži­tost, geolo­gie a zák­ladové poměry a další. Zde doporuču­ji konzultaci s odborníkem, nejlépe budoucím architek­tem či pro­jek­tan­tem vaše­ho domu. Pokud ještě nevíte, kdo bude váš dům pro­jek­to­vat, mohu pro vás odborné posouzení pozemku zajis­tit. Stačí využít kon­takt na stránce. Doporuču­ji obrátit se na odborní­ka, který je schopen nést zod­pověd­nost za svá rozhod­nutí. Abyste nemuseli později vyčí­tat příbuzné­mu (kamará­dovi, kole­govi, … ), že vám špat­ně poradil.

Naše zkušenosti s výběrem pozemku

S hledáním pozemku pro roubenku jsme začali asi jako větši­na na real­it­ních serverech. Bylo to tuším někdy začátkem roku 2011. Zaměřili jsme se na západ­ní stranu Orlick­ých hor. Občas nás něco zau­ja­lo a zajeli jsme se tam podí­vat. Naz­vala bych to „real­it­ní tur­is­tik­ou“, která ale k niče­mu moc neved­la. Po pří­jez­du na mís­to se vždy objevilo nějaké velké ALE. Větši­nou se jed­na­lo o zcela nevhod­ný poze­mek ke stavbě domu nebo se nám nelí­bi­la lokali­ta. Prav­da, naše poža­davky neby­ly nejnižší, chtěli jsme tře­ba, aby byl poze­mek blízko upravo­vaných běžeck­ých stop. Pos­tup­ně jsme poz­nali pěkný kus Orlick­ých hor. Jed­nou jsem odpověděla na inz­erát v Sed­loňově a ozval se mi mak­léř, že by nám mohl ukázat i jiné pozemky, než které jsou na inter­ne­tu. Jed­na­lo se tzv. neveře­jné nabíd­ky. Za půlden jsme s ním objeli asi 10 pozemků a nakonec jsme si jeden vybrali. „Náš“ poze­mek byl čer­stvě určen k zas­tavění novým územ­ním plánem obce Dešt­né. Prodá­val se i přes inz­erát, ale my jsme aspoň získali jis­to­tu, že lep­ší poze­mek tehdy neseženeme.

V součas­né době je hledání vhod­ného pozemku v Orlick­ých horách složitější než před 6–7 lety. Nabíd­ka je omezená, majitelé nema­jí potře­bu pozemky prodá­vat nebo chtějí vysok­ou částku. Ceny pozemků stále mírně stoupa­jí. Zkušený real­it­ní mak­léř, který zná míst­ní pod­mínky, může být tou správ­nou osobou, na kter­ou se obrátit. Další možnos­tí je kon­tak­to­vat pří­mo obec.

Jed­na z prvních návštěv na pozemku proběh­la v zimě roku 2012.

Pohled ze ste­jného mís­ta o pár měsíců později.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.