V min­ulém článku jste si mohli přečíst pár tipů, na co se zaměřit při výběru pozemku. Dnes se podíváme na další krok, kterým je staveb­ní projekt.

Důležité pojmy ze stavebního zákona

Staveb­ník (investor) – ten, kdo bude stavět.

Hlavní pro­jek­tant – architekt nebo inženýr, který pro­jekt autor­izu­je a nese zod­pověd­nost za jeho správnost. Zpravid­la pro­jekt dílem vypracu­je sám a dílem koordinu­je spolupra­cov­níky (pro­jek­tan­ty jed­notlivých profesí).

Stavi­tel – zho­tovi­tel stav­by, nejčastěji staveb­ní fir­ma. Při stavbě svépo­mocí jsou staveb­ník a stavi­tel jed­na osoba.

Kdo mi zpracuje projekt roubenky?

Vypra­cov­ání staveb­ních pro­jek­tů je zařazeno podle staveb­ního zákona mezi tzv. vybra­nou čin­nost ve výs­tavbě, kter­ou je oprávně­na vykoná­vat oso­ba s autor­iza­cí (kulatým razítkem) v přís­lušném oboru. Pro­jek­tan­ta si můžete vybrat na stránkách České komory autor­i­zo­vaných tech­niků a inženýrů (ČKAIT). Obdob­ně architek­ti jsou sdruženi v České komoře architek­tů (ČKA). Výběr se sez­na­mu autor­i­zo­vaných osob je spíše teo­ret­ická možnost, jak najít svého architek­ta nebo pro­jek­tan­ta. Navrhování roubenek je speci­fická dis­ci­plí­na, pro­to je dobré obrátit se na pro­jek­tan­ta, který se na ten­to typ staveb zaměřu­je. Najít ho můžete přes osob­ní doporučení, real­iza­ční fir­mu nebo na zák­ladě nabíd­ky na inter­ne­tu nebo v odborném tisku (napřík­lad v časopise Sru­by a roubenky).

Velké real­iza­ční firmy mají čas­to vlast­ní pro­jek­ci a jsou schop­ny dodat stavbu tzv. na klíč včet­ně pro­jek­tu a staveb­ního povolení.

Potřebuji architekta, projektanta nebo oba?

V prvním odstavci se mícha­jí pojmy architekt a pro­jek­tant. Pojďme si vysvětlit, kdo je kdo. Architekt se zabývá návrhem domu, tedy umístěním na parcele, dis­poz­ice­mi jed­notlivých pod­laží, vnějším vzh­le­dem a inter­iérem. V první fázi vypracu­je tzv. architek­ton­ick­ou studii. Poté převezme prá­ci pro­jek­tant a zpracu­je staveb­ní pro­jekt v dohod­nutém rozsahu (nejčastěji pro staveb­ní pov­olení). Spolupracu­je přit­om s pro­jek­tan­ty jed­notlivých pro­fesí (vytápění, elek­troin­sta­lace, sta­ti­ka, požární bezpečnost a další). Na závěr se opět uplat­ní architekt při návrhu interiéru.

Váš člověk je tedy architekt nebo staveb­ní inženýr, který bude řídit pro­jekt a kromě vlast­ního podílu práce bude koordi­no­vat spolupra­cov­níky. Na závěr celý pro­jekt autor­izu­je a potvrdí tak jeho správnost.

Něk­teří staveb­ní­ci mají ten­den­ci architek­ta vynechat a jít pří­mo za pro­jek­tan­tem. Toto řešení může fun­go­vat u staveb malého rozsahu, pokud má staveb­ník jas­nou před­stavu o tom, co chce stavět nebo se bude upravo­vat typový pro­jekt. Ve všech ostat­ních pří­padech doporuču­ji staveb­níkům nejprve oslovit architek­ta. Není nic horšího než udělat největší inves­ti­ci svého živ­ota a pak zjis­tit, že v míst­nos­ti je málo svět­la, není kam uložit sekačku, na WC v pod­kroví se nelze postavit a dům mohl stát na pozemku o pár (desítek) metrů vedle.

Co obsahuje projekt

Pro­jekt pro stavbu rodin­ného nebo rekreačního domu má ideál­ně tyto fáze:

A. Příprava stavby – průzkumy a rozbory

Jed­ná se napřík­lad o radonový průzkum, zaměření pozemku geo­de­tem, hydro­ge­o­log­ický průzkum kvůli vsakování srážkových nebo odpad­ních vod, posouzení pod­loží kvůli zák­ladům a další. Průzkumy a rozbo­ry jsou nezbyt­ným pod­kla­dem pro pro­jekt a vypra­cov­á­va­jí se v předstihu.

B. Návrh – studie stavby

Situ­ace s umístěním domu na parcele, půdo­rysy jed­notlivých pod­laží, fasády, 3D mod­el, propočet nák­ladů stav­by (hrubý odhad nák­ladů podle kubíků obestavěného prostoru).

C. Společná dokumentace pro územní a stavební řízení

Obsah je stanoven vyh­lášk­ou č. 499/2006 Sb. a o doku­mentaci staveb. Skládá se z tex­tových částí, situ­ace, staveb­ních výkresů, sta­tiky, požárně bezpečnos­t­ního řešení a tech­niky prostředí staveb (vytápění, elek­troin­sta­lace, vodovod, kanal­izace a další). Posled­ní částí jsou Dok­la­dy, které obsahu­jí všech­ny nezbyt­né „papíry“ k pov­olení stavby.

D. Inženýring

Dis­ci­plí­na zvaná inženýring zajistí, že desky s názvem Dok­la­dy jsou dostatečně objem­né a úspěšné­mu vydání staveb­ního pov­olení nic nebrání.

Zahrnu­je:

- stanoviska, rozhod­nutí a vyjádření dotčených orgánů ke stavbě (např. odbor živ­ot­ního prostředí, památkáři, CHKO),

- stanoviska vlast­níků dopravní a tech­nické infra­struk­tu­ry k exis­ten­ci sítí a napo­jení (např. ČEZ, správce vodovodů a kanal­iza­cí, plynárny, vlast­ník přilehlé komunikace)

- Průkaz ener­get­ické náročnos­ti budovy

- souh­lasy majitelů okol­ních pozemků v pří­padě stav­by na ohlášku

- další dok­la­dy (např. hluková studie)

Posled­ní dobou je inženýring oprav­dovou zkoušk­ou trpělivosti při jed­nání s úřady. Pokud si na něj sami netroufáte, větši­na pro­jek­tan­tů ho vyřídí za vás. V opačném pří­padě se dom­lu­vte ale­spoň na přípravě nezbyt­ných podkladů.

E. Dokumentace pro provedení stavby

Zpra­cov­ává se samostat­ně nebo se sluču­je s před­chozím bodem C, kdy vznikne tzv. jed­nos­tupňový pro­jekt, který slouží pro pov­olení i real­izaci stavby.

Čas­tou chy­bou je real­izace stav­by jen podle doku­men­tace pro staveb­ní pov­olení, která je zpra­cov­á­na v min­imál­ním rozsahu podle vyh­lášky v měřítku 1:100 (dům o velikosti 7x12 metrů má na výkrese 7x12 cm). Řemeslní­ci pak na stavbě absen­ci pod­kladů nahrazu­jí vlast­ní invencí, což vede čas­to k chyb­ným řešením.

F. Rozpočet jako podklad pro výběr zhotovitele

Pokud máte v úmys­lu oslovit více staveb­ních firem (a to byste měli), nechte si zpra­co­v­at položkový rozpočet, který jim předáte k ocenění. V opačném pří­padě jsou nabíd­ky těžko porov­natel­né (každá obsahu­je trochu něco jiného). Rozpočet dostanete ve dvou verzích. Jed­na bude s cena­mi podle aktuál­ního ceníku staveb­ních prací. Získáte poměrně přes­nou před­stavu o tom, kolik bude dům stát, a navíc můžete rozpočet použít pro banku kvůli hypotéce. Druhá verze se označu­je jako tzv. „slepý rozpočet“, obsahu­je pouze výpis položek bez cen a je určená pro ocenění staveb­ní firmou.

Jak dlouho trvá zpracování projektu a vydání povolení?

Aby se vše pohodl­ně stih­lo, doporuču­ji vyhra­dit si jeden rok na přípravu a teprve v tom násle­du­jícím začít se stavbou. Zpra­cov­ání průzkumů, vypra­cov­ání pro­jek­tu, pro­jed­nání na úřadech a výběr zho­tovitele určitě nez­abere méně než 6 měsíců. Reál­ná doba je spíše kolem 9 až 12 měsíců.

Kolik stojí projekt?

Cena za pro­jekt je indi­viduál­ní, stanovená na zák­ladě nabíd­ky a pop­távky. Dobrým vodítkem jsou stránky cenyzaprojekty.cz, kde si můžete vypočí­tat jak cenu za stavbu, tak cenu za projekt.

Cena za pro­jekt roubenky, v rozsahu A‑F dle výše uve­deného obsahu pro­jek­tu, s obyt­ným pod­krovím o zas­tavěné ploše cca 100 m², se pohy­bu­je kolem 100–150 tis. Kč. Pokud plánu­jete stavět v Královéhradeck­ém kra­ji a okolí, nabízím úvod­ní konzultaci a zpra­cov­ání cen­ové nabíd­ky zdar­ma. Ozvěte se pomocí kon­tak­tu, ráda se s vámi setkám.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.