Návrh dis­poz­ice roubenky je stěže­jní záleži­tost, kter­ou se nevy­platí pod­cen­it. Je tře­ba zohled­nit indi­viduál­ní potře­by majitelů a pod­mínky na pozemku. Blíže se o tom­to tématu rozepisu­ji v článku Jak navrhnout ideál­ní roubenku. Nyní bych se chtěla pře­sunout od teorie k praxi a ukázat vám tři přík­la­dy roubenek, jejichž dis­poz­ice považu­ji za účel­né a dobře vyřešené.

Příklad první

Dispozice 1 - přízemíVelikost této roubenky je 7,5 x 12 m. Zas­tavě­nou plo­chou se řadí mezi menší chalupy, přesto v ní najdeme vše potřeb­né. Přes zád­veří se vstupu­je do malé chod­bičky, ze které jsou přís­tup­né ostat­ní míst­nos­ti: koupel­na, WC, malá ložnice, tech­nická míst­nost a hlavní obyt­ná míst­nost (svět­nice). Ta zabírá přes­ně polov­inu přízemí a najdeme v ní kuchyňsk­ou linku, jídel­ní stůl, pohovku, kam­na a schodiště do pod­kroví. Spo­jení se zahradou zajišťu­je východ na tera­su mezi kuchyní a jídel­nou. Umístěním schodiště do obyt­né míst­nos­ti lze výz­nam­ně ušetřit pros­tor, v domě je min­i­mum komu­nikací. Nevýhodou může být přenos hluku do ložnic v horním patře, které jsou odd­ělené pouze jed­ně­mi dveřmi
Dispozice 1 - podkrovíV pod­kroví jsou tři poko­je a nebyt­né hygien­ické zázemí. Ložnice nej­sou příliš hluboké, pro­to stačí osvětlení okny ve štítech. Absence vikýřů na střeše výz­nam­ně šetří náklady.

Příklad druhý

Dispozice 2 - přízemíTato rouben­ka s rozměry 8 x 11 m je nepa­trně širší a kratší než před­chozí, což přís­ně vza­to není správná pro­porce odpoví­da­jící ves­nick­é­mu domu (poměr šířky a délky by měl být 1 : 1,5 – 2). Dis­poz­ice je však vyřešená dobře. Vst­up z kry­tého zápraží vede přes přís­tavek do schodišťové chod­by. Obyt­ný pros­tor v přízemí je velko­rysý, nabízí kuchyňský kout i dostatek pros­toru pro velký jídel­ní stůl a posezení. Ve stře­du půdo­ry­su jsou kachlová kam­na. Spo­jení se zahradou zajišťu­je dvoukřídlé fran­couzské okno. V přízemí i v pod­kroví je koupelna.

Dispozice 2 - podkrovíV kli­dové zóně v pod­kroví jsou umístěny 3 ložnice. Poko­je na podél­né straně domu by bylo vhod­né přisvětlit pul­tový­mi světlíky nebo střešní­mi okny.

Příklad třetí

Dispozice 3 - přízemíPosled­ní inspiraci můžete načer­pat na naší chalupě v Dešt­ném. Rozměry roubenky jsou 7 x 13 m. Hlavní hmo­ta je doplněná o přís­tavek se zád­veřím a lyžárnou a o kry­tou tera­su. V hlavní obyt­né míst­nos­ti jsou tradičně kam­na, kuchyňská lin­ka, jídel­ní stůl a posezení. Kromě toho najdeme v přízemí tech­nick­ou míst­nost, malý pokoj a koupel­nu se saunou. Schodiště do pod­kroví je umístěno v chodbě.
Dispozice 3 - podkroví

V horním pod­laží jsou 3 ložnice a koupel­na. Míst­nos­ti jsou osvětlené okny ve štítech a dvě­ma vikýři na každé straně střechy.

Návrh dis­poz­ice roubenky je vhod­né svěřit odborníkovi. Více infor­ma­cí o tom, kde ho nalézt, najdete v článku Stav­ba roubenky – 2. část | Pro­jekt. Pokud potře­bu­jete architek­ta a pro­jek­tan­ta, neváhe­jte mě oslovit s poptávkou.

 

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.