Na čem jsem pra­co­v­ala v uplynulém roce a jak mi to šlo, si můžete přečíst v násle­du­jícím článku. Přidávám také něko­lik doporučení na čti­vo z oblasti podnikání.

Projekty

V roce 2018 přistá­lo moje autor­iza­ční razítko celkem na 6 pro­jek­tech. Na jaře mě zaměst­nal hlavně pro­jekt roubenky v Dešt­ném, která sto­jí na dohled od naší chalupy. O prázd­ninách jsem pak sle­dovala stavbu doslo­va v přímém přeno­su. Nyní už je rouben­ka pod stře­chou, uvnitř jsou krás­ná kachlová kam­na a čeká na dokončení. Největší odmě­na je spoko­jený investor a pěkná stav­ba, kter­ou se podaři­lo dokončit. Návrhy roubenek jsou moje srd­cov­ka a doufám, že každý rok přidám aspoň jed­nu podob­nou chalupu.

Další akcí byla rekon­strukce chalupy v Kounově, na které jsem spolupra­co­v­ala s architek­tk­ou Kateři­nou Novotnou.

V Sedlicích a ve Svi­tavách jsem navrho­vala pod­krovní byty v rodin­ných domech.

Na podz­im jsem se věno­vala přede­vším rekon­struk­ci rodin­ného domu v Roud­ničce v Hrad­ci Králové, která proběh­la opět ve spoluprá­ci s Katk­ou Novot­nou. Na závěr jsem při­dala jed­nu drob­nost ve Vysoké.

Inspekce

Tech­nické prohlíd­ky a poraden­ství dělám od roku 2014. První dva roky to byl hod­ně vlažný roz­jezd služ­by, kter­ou prak­ticky nikdo nez­nal. Násle­dovala pauza způ­sobená narozením naše­ho junio­ra, takže v roce 2017 jsem začí­nala prak­ticky od zno­va. Jsem si jistá, že bez zázemí Nemoin­spek­tu, který se stará o know-how, mar­ket­ing a z větší části o pří­sun zakázek, by tahle moje aktivi­ta nado­bro usnula.

2krát víc práce než loni

Zatím­co dřív jsem dělala průměrně jed­nu inspekci měsíčně, v druhé půlce roku 2018 zájem citel­ně narostl a já se zas­tavi­la na konečném čísle 16 zakázek za rok. Větši­na se týkala starších rodin­ných domů, ale asis­to­vala jsem také při převzetí 4 novostaveb bytů a radi­la jsem dvě­ma SVJ s oprava­mi bytových domů. Zakázky byly rozprostřené v celém Královéhradeck­ém kra­ji. Poz­nala jsem z blíz­ka tři devel­op­er­ské pro­jek­ty v Hrad­ci Králové (Na Plachtě), Peci pod Sněžk­ou a Trut­nově. Objela jsem rodin­né domy napřík­lad v Kladrubech nad Labem, Měst­ci Králové, Div­ci a v Boharyni. Baví mě pestrost zakázek a příběhy v pozadí. Mohla bych sep­sat román o stavu real­it­ního trhu a staveb­nictví u nás, ale raději to vez­mu v bodech.

Nemovitosti v Česku — (ne)kupte to!

  • Kval­it­ní rodin­ný dům, který bych mohla doporučit ke koupi, aby jeden pohledal (odha­dem je to 1 z 10).
  • Naopak domů, které vyžadu­jí inves­ti­ci v řádu mil­ionů, aby se v nich dalo kom­fort­ně bydlet, je dost. Majitelé však vetchý stav nemovi­tosti zpravid­la nezohledňu­jí v prode­jní ceně. Bohužel taková je doba.
  • Odha­dem půl­ka zakázek končí tak, že klient odstoupí od záměru dům koupit. A čas­to mi poděku­je, že jsem mu ušetři­la dost peněz a starostí. Real­it­ní mak­léř větši­nou křiví ústa, ale ne na dlouho, pro­tože dům v krátkém čase koupí nějaký jiný, méně poučený, investor.
  • Ser­iózní real­it­ní kancelář aby člověk pohledal. V kurzu je zejmé­na mlžení, uvádění neú­plných infor­ma­cí nebo rov­nou lhaní o tech­nick­ém stavu nemovi­tosti. Čest výjimkám, pro­to pokud potře­bu­jete pro­dat nebo koupit nemovi­tost, ráda vám dám tip na dobrého mak­léře, ať už v Hrad­ci Králové nebo v Orlick­ých horách.
  • Všech­ny devel­op­er­ské pro­jek­ty, které jsem navštívi­la, bych označi­la za architek­ton­icky kval­it­ní. Co pokul­hává, je řemes­lo. Je vidět, že staveb­ní firmy nestíha­jí nebo nema­jí kval­i­fiko­vané lidi (nebo oboje).
  • Jed­nání devel­op­erů bylo zatím vždy na slušné úrovni. K odstranění vad se větši­nou postavili čelem, ale­spoň co se ke mně doneslo.

Výhled do budoucna

Zájem o službu se zvyšu­je, ale pořád je rel­a­tivně neznámá. Přit­om s kýmko­liv se bavím, shledává jí potřeb­nou. Jsou země (na západ od nás), kde by bez tech­nické prohlíd­ky dům nikdo nek­oupil. Zdá se, že i u nás kupu­jící ustupu­jí od toho, že si na prohlíd­ku pozvou strýce stavaře (nebo zed­ní­ka). Raději si zaplatí odborní­ka, který má potřeb­né znalosti a zkušenos­ti a je schopen nést odpověd­nost za svá rozhod­nutí. To mě naplňu­je mírným opti­mis­mem do budoucna.

Podnikání

Rok 2018 jsem si vyhradi­la pro to, abych své pod­nikání rozhýbala po šestileté rodičovské „dov­olené“. Už během předešlého roku jsem se začet­la do článků o pod­nikání na vol­né noze. První úkol vyplynul hned.

Nové stránky

Rozhod­la jsem se vytvořit nový web na vlast­ní doméně, který nahradí původ­ní zas­taralé stránky na Webn­ode a blog o roubence. To, že čtete ten­to článek, je důkazem, že se mi to podaři­lo:-) Neš­lo to ale úplně lehce. Pře­chod z Blog­geru na Word­Press byl pro mě výz­va. Naštěstí mi ze začátku pomohl Piškot, který stránky rozpo­hy­bo­val. Obsah už jsem vytvářela sama. Cen­né rady mi poskyt­la také Andrea, která se stará o stránky v rodin­né fir­mě.

Čas na práci

Dalším úkolem, se kterým se potýká každý nezávis­lý pra­cant, je orga­ni­zace pra­cov­ních záleži­tostí a času. Mým cílem je pra­co­v­at na poloviční úvazek, tj. 20 hodin týd­ně. Tím mys­lím 20 hodin skutečné práce, která se dá přiřa­dit k určité­mu pro­jek­tu a vyfak­tur­ovat. Něko­lik dalších hodin padne na admin­is­tra­tivu, sebevzdělávání, psaní článků, údržbu webu a prá­ci zdar­ma (nabíd­ky, které nedopad­nou a zod­povídání různých dotazů). Od začátku roku jsem si evi­dovala odpra­co­v­ané hodiny v aplikaci Tog­gl. Díky tomu teď vím, že v roce 2018 jsem pra­co­v­ala téměř 670 hodin. Hlavně v první polov­ině roku mi stále dost času určeného na prá­ci brala domác­nost, nákupy, černá díra na čas jménem OK Slavia, prokrasti­nace na netu atd. Pro­to vznikl nápad pron­a­j­mout si společně s Katk­ou Novot­nou kancelář a jas­ně tak vymez­it čas a mís­to, kde budu pouze pracovat.

Kancelář

Od září sídlíme v budově elek­trárny na Hučáku (Křižíko­va 788, Hradec Králové) vedle dalších architek­tů a stavařů ze ŽárovkyArchi­cep­su. Dojmy jsou zatím jed­ině poz­i­tivní. Výmě­nou za mírný měsíční poplatek si po letech si zase při­padám, že „chodím do práce“ a můžu se potká­vat s fajn lid­mi. Přit­om jsem stále pánem svého času a nikdo se na mě nedívá divně, když jdu v pátek už ve 12 domů. Mimo­cho­dem, zají­mavé je, že když jsem byla ještě zaměst­naná, čas v prá­ci se někdy neskutečně vlekl. Teď mám poc­i­ty čas­to opačné: „cože, to už je tolik?“, zavírám počí­tač a běžím vyzvedá­vat děti. V násle­du­jícím roce bych se ráda dosta­la na 40 týd­nů x 20 hodin = 800 hodin práce. Čas o prázd­ninách mám vyhrazený pro rodinu.

HW&SW

V roce 2018 jsem vyrazi­la na jed­no odborné školení až do Ostravy. Týka­lo se pro­gra­mu ZWCAD, ve kterém den­ně „klikám“ neboli „tahám čáry“, takže je na místě dělat to co nejvíc efek­tivně. Letos plánu­ju upgrade na plnou verzi, abych mohla využí­vat všech­ny funkce. V Hrad­ci jsem absolvo­vala 3 půlden­ní sem­i­náře týka­jící se nove­ly staveb­ního zákona, GDPR a vnitřního prostředí v budovách.

V oblasti HW zůstávám při starém, i když vlast­ně jed­nu novou hračku jsem si koupi­la. Jed­ná se o přes­ný měřič vlhkosti vzduchu a mater­iálů. Na rozdíl od podob­ných přístro­jů z Lid­lu a hob­by mar­ketů posky­tu­je oprav­du rel­e­vant­ní úda­je při měření vlhkosti zdi­va, které je součástí tech­nick­ého prověření nemovitosti.

Čtivo a odkazy

Kni­hu o pod­nikání jsem letos přečet­la pouze jed­nu, ale zato byla pořád­ně tlustá a stála zato. Tit­ul Na vol­né noze od Rober­ta Vlacha rozhod­ně doporuču­ji, ať už jste začáteční­ci nebo ostřílení pro­fe­sionálové. V prvním pří­padě je to povin­ná čet­ba a ve druhém si ověříte, že děláte max­i­mum možného. S e‑knihou jsem strávi­la celé let­ní prázd­niny. Čet­la jsem jí doma, na chalupě, v parku, v lese, na dět­ském hřišti a udělala si asi 20 stránek A5 poznámek, které pos­tup­ně procházím a uvádím do praxe.

Navolnenoze.cz (doporuču­ju odběr novinek)

Dominika.cz (pod­nikání pro maminky — bezdět­ní NEKLIKAT:)

Marketing-svobodova.cz (mar­ket­ing pro ženy — muži NEKLIKAT:)

Evavanova.cz (copy­writ­ing)

perlikprojekce.cz (pro­jek­tant Mar­tin Perlík)

minarova.cz (pro­jek­tan­t­ka Ivana Minářová)

FB skupina Pro­jek­tan­ti a architekti

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.