Zima už klepe na dveře a je nejvyšší čas připrav­it se na další top­nou sezonu. V roubence máme kachlová kam­na napo­jená do kla­sick­ého třívrstvého komínu. A právě o nezbyt­ném čištění a kon­t­role komínu a kamen bude dnešní článek. Pokud chcete podrob­něji znát sys­tém vytápění roubenky, přečtěte si první článek o topení.

Čištění kamen

Uvnitř kamen je zabu­dová­na krbová vlož­ka s teplovod­ním výměníkem. Výměník si můžete před­stavit jako ple­chovou kra­bi­ci se sous­tavou trubek, který­mi procháze­jí spaliny. Přes teplos­měn­nou plochu trubek je tep­lo předáváno do top­né vody. Trubky výměníku se při proudění spalin zanáší dehtem a je potře­ba je pravidel­ně čistit.

Prvním před­pok­la­dem správné údrž­by výměníku je mít k němu dobrý příst­up. Z toho­to důvo­du jsme si na před­ní straně krbové obestav­by nechali udělat velká revizní dvíř­ka. Dvíř­ka mají šamo­tovou výplň v ple­chovém rámečku. Povrch dvířek je opatřen bílou kam­nářsk­ou omítk­ou, takže nepů­sobí nijak nápad­ně. Na obrázku vidíte sun­daná revizní dvíř­ka a za nimi odkry­tý výměník. Trubky výměníku jsou schované za ocelový­mi deflek­to­ry, které je tře­ba vyj­mout. Špinavá práce začíná…

Čištění probíhá ocelovým kartáčem. Je potře­ba nepočí­nat si moc urput­ně, jinak budete mít vše v něko­likametro­vém okruhu kolem kamen pokry­té tenk­ou vrstvou sazí.

Vys­mýčit dokonale kam­na nez­na­mená jen vybrat popel z topeniště. Výměník se má podle výrobce čis­tit jed­nou za měsíc. My topíme hlavně o vík­endech, a tak jej čistíme vždy po sezóně. Větši­nou z něj vymeteme tak třet­inu kýble sazí.

Čištění komínu

Z kamen proudí spaliny do nere­zového kouřovo­du a dál do komínu. Máme kla­sický třívrstvý komín Eko Uni­ver­sal od firmy Eko komíny. Betonová tvár­nice má uvnitř šamo­tovou trubku potřeb­ného průměru (v našem pří­padě 20cm) obale­nou tepel­nou izo­lací. Jed­notlivé tvár­nice se staví na sebe do potřeb­né výšky. Nad stře­chou se přidá opláštění imi­tu­jící cihel­né zdi­vo, ukonču­jící des­ka a nere­zová stříška.

Komíny u top­i­del na pevná pali­va (tj. na dře­vo, brikety apod.) do výkonu 50 kW se musí při sezón­ním provozu čis­tit min­imál­ně 2x ročně. Čištění provádí kom­iník nebo maji­tel svépo­mocí. Manžel si na to pořídil ocelovou štětku s plas­tový­mi oheb­ný­mi tyče­mi, které se dají napojovat.

Čištění se provádí sho­ra, takže je nut­né mít bezpečný příst­up na střechu nejlépe hned vedle komínu. Saze se vybíra­jí dole vybíracím otvorem.

Jak často se čistí a kontroluje komín

Údrž­ba komínů se řídí vyh­lášk­ou č. 34/2016 Sb. o čištění, kon­t­role a revizi spali­nové ces­ty. Pro nejčastější typ top­id­la na tuhá pali­va do výkonu 50kW platí povin­nost čištění 3x ročně (2x při sezón­ním provozu) a kon­tro­la kom­iníkem 1x ročně. U staveb pro rodin­nou rekreaci platí čištění min­imál­ně 1x ročně a kon­tro­la jed­nou za dva roky. Revize komínu se provádí pouze před zapo­jením top­id­la do provozu (např. v novostavbě), při výměně top­id­la za jiné, při staveb­ních úpravách apod.

Co hrozí, pokud neb­udete komín pravidel­ně čis­tit a kon­trolo­vat? Přede­vším se bude pos­tup­ně zanášet, špat­ně potáhne a časem může dojít ke vzní­cení sazí. Hořící dehet vyvine vyšší teplo­tu než mají běžné spaliny a komín nebo top­id­lo se může žárem poškodit (nejčastěji pras­knout). Pokud zaned­baný komín způ­sobí požár, pojišťov­na vám bude krátit plnění. Navíc se vys­tavu­jete riziku poku­ty od hasičů, kteří kon­trolu­jí zejmé­na objek­ty přís­tup­né veře­jnos­ti. V roce 2017 způ­so­bi­ly nevy­hovu­jící komíny 1028 požárů (zdroj: HZS ČR).

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.